Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2022 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii zverejnenej v predchádzajúcom mesiaci. V júli boli zverejnené:

Organizačné normy

Smernica S-011/2023

revízia 3, zmena 0

Vnútorný systém preverovania oznámení protispoločenskej činnosti

Smernica S-009/2019

revízia 2, zmena II

Používanie pokladnice e-kasa klient v ŽP a.s.

Smernica S-002/2023

revízia 1, zmena 0

Zdravotné požiadavky na pracovisko a osvetlenie pri práci

Smernica S-390/2020

revízia 3, zmena II

Vyplácanie miezd zamestnancom ŽP a.s.

Smernica S-456/2023

revízia 3, zmena 0

Zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov ŽP a.s.

Smernica S-476/2013

revízia 3, zmena III

Obeh vybraných účtovných dokladov

Smernica S-015/2023

revízia 3, zmena 0

Transferové oceňovanie

Smernica S-402/2023

revízia 3, zmena 0

Havarijný plán pre ŽP a.s.

Smernica S-447/2018

revízia 3, zmena II

Vnútropodnikové účtovníctvo v Železiarňach Podbrezová a.s

Smernica S-488/2021

revízia 4, zmena I

Účtovanie zásob v Železiarňach Podbrezová a.s.

Smernica S-244/2015

revízia 3, zmena III

Časové rozlišovanie nákladov a výnosov, opravné položky, rezervy

 

Individuálne riadiace akty a informačné akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Rozhodnutie č. 14/2023

Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. v mesiaci august 2023

 

S platnosťou od 1. augusta 2023 je v elektronickej forme zverejnený zoznam platnej riadiacej dokumentácie

D-05/2023 Vestník – Individuálne riadiace akty,

informačné akty a organizačné normy – ZMENA I

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm