Aktuálna je téma znižovania emisií skleníkových plynov

ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. (ŽP VVC s.r.o.) bolo založené v roku 2008 so zámerom profesionalizácie výskumno-vývojovej činnosti, orientovanej na výrobný program Železiarní Podbrezová a.s., ako aj ďalších firiem v ŽP GROUP. Okrem toho poskytuje služby aj pre externých objednávateľov. Spolupracuje tiež s technickými univerzitami a výskumno-vývojovými inštitútmi doma aj v zahraničí.

O prvom polroku 2023, aktuálnych projektoch a plánoch do najbližšej budúcnosti sme sa rozprávali s Pavlom Beraxom, riaditeľom ŽP VVC s.r.o.

Máme za sebou prvých šesť mesiacov aktuálneho roku. Ako by ste ich charakterizovali? 

– Z pohľadu globálneho dopadu vývoja nepriaznivej situácie za našimi východnými hranicami máme za sebou, a dovolím si povedať aj pred sebou, veľmi dynamické a zložité obdobie, kedy je zrejmé značné globálne spomalenie takmer v každom priemyselnom odvetví, oceliarstvo nevynímajúc. Oceliarsky priemysel je navyše pod rastúcim tlakom na zníženie svojej uhlíkovej stopy, prijatie trvalo udržateľných postupov a prísnejších predpisov, týkajúcich sa emisií CO2, odpadového hospodárstva a energetickej efektívnosti. Taktiež sa v tejto oblasti významne skloňujú slovné spojenia „využívanie prírodných zdrojov“ a „náhrada fosílnych palív“. V kontexte týchto výziev sme v spolupráci so spoločnosťou Pipex Energy S.r.l v priebehu mája a júna tohto roka úspešne zrealizovali skúšku náhrady fosílneho uhlíkonosného materiálu v elektrickej oblúkovej peci novým kompozitným materiálom na biouhľovej báze. Tento inovatívny materiál by mal prispieť k ďalšiemu zníženiu emisií CO2 a k zvýšeniu produktivity výroby ocele v ŽP a.s.

Aké projekty ste realizovali v spoločnostiach ŽP GROUP?

– V spolupráci so spoločnosťou ŽIAROMAT a.s. sa nám podarilo znížiť riziko zatiahnutia lejacích prúdov pri štarte plynulého odlievania ocele, a to úpravou horného kameňa výlevky v medzipanve, čím došlo k vyššiemu prietoku horúcich spalín, a tým aj k vyššej teplote výtokových uzlov s posúvačovými uzávermi.

V spolupráci so ŽP Informatika s.r.o. a výrobnou prevádzkarňou ťaháreň rúr sme spustili pilotnú overovaciu časť projektu implementácie moderného elektronického systému na priamu evidenciu nameraných hodnôt ťahaných rúr do príslušnej databázy. Samotná realizácia spočíva v ergonomickom zabudovaní rádiových komunikačných modulov do meradiel, inštalácii rádiových prijímacích staníc na ťažné stolice a na kontrolný rošt, testovania spoľahlivosti odosielania nameraných hodnôt a prenosu do existujúceho informačného systému v štruktúrovanej forme pre následné dátové spracovanie príslušnou aplikáciou. Zobrazovanie nameraných a spracovaných údajov je realizované na ťažných stoliciach v príslušných dotykových termináloch alebo na externom displeji, inštalovanom v mieste merania. V prípade kontrolných roštov je v príprave skupinové zobrazenie nameraných údajov od viacerých pracovníkov na spoločnú veľkorozmernú obrazovku. Zobrazovanie bude poskytovať spätnú väzbu o úspešnosti prenosu nameraných dát a zároveň bude zobrazovacia jednotka poskytovať dodatočné informácie o priebežných výsledkoch merania.

Čo bude pre vás prioritou v nasledujúcich mesiacoch?

– Keďže téma znižovania emisií skleníkových plynov je v súčasnosti aktuálna, budeme sa aj v budúcnosti prioritne zameriavať na znižovanie emisií CO2, pochádzajúcich z výroby ocele. Tu sa budeme naplno venovať problematike náhrady fosílnych uhlíkonosných materiálov alternatívnymi materiálmi na báze tepelne spracovaného materiálu organického pôvodu, tzv. biomasy, pochádzajúcej z poľnohospodárskej a lesnej výroby. Proces tepelného spracovania, tzv. pyrolýza, spočíva v tepelnom rozklade biomasy bez prístupu vzduchu pri teplote 300 až 1000 stupňov Celzia. Produktom pyrolýzy je plynná zložka, tzv. pyrolýzny plyn, ktorého časť môže skondenzovať na tzv. bioolej, respektíve decht (neskondenzovaná zložka sa označuje ako bioplyn) a pevnú látku, tzv. biouhoľ, ktorý sa javí ako sľubná alternatíva k súčasne používaným fosílnym materiálom. Používaním biouhľového materiálu by malo dôjsť k ďalšiemu zníženiu emisií CO2, a tým aj k ďalšiemu pozitívnemu kroku smerom k minimalizácii dopadov výroby ocele na životné prostredie.

V závere júna vám bol schválený aj významný projekt, ktorý budete realizovať v ŽP a.s. Môžete nám ho priblížiť?

– Koncom prvého polroka tohto roka nám bol štátnou Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV) schválený projekt s názvom „Dátová podpora riadenia procesu plynulého odlievania ocele na posilnenie výrobnej flexibility a environmentálnej udržateľnosti v Železiarňach Podbrezová“ (projekt č. APVV-22-0436). Riešenie štvorročného projektu sa začalo 1. júla 2023. V prvej fáze sa zameriame na vytvorenie rámca pre digitalizáciu skúseností a znalostí odborníkov, čím sa zachová cenné know-how pre súčasné a nastupujúce generácie pracovníkov a inžinierov. V druhej fáze sa bude dôraz klásť na dátovú analytiku procesných dát, ktoré vytvoria podklad pre koncept virtuálnej oceliarne. Tento koncept umožňuje upravovať nastavenia procesov tak, aby výroba mohla reagovať pružnejšie. Projekt neobchádza ani otázku environmentálnej udržateľnosti, kde si kladie za cieľ implementovať do dátovej vrstvy prepočet energetickej účinnosti taviaceho agregátu a vytvoriť modely pre ohrev medzipaniev s cieľom znížiť spotrebu zemného plynu a tým aj priamych (tzv. Scope 1) emisií CO2.