Ing. J. Turis, vedúci Gork

Polrok v kvalite

 

 Ing. J. Turis, vedúci GorkProces, pri ktorom organizácia tvorí pridanú hodnotu, je označovaný  názvom  hlavný proces a je zameraný  hlavne na zákazníka. Vo všeobecnosti je to výroba,  resp. poskytovanie služieb. Popísať proces a hlavne ten kľúčový, si vyžaduje poznať množstvo špecialít v závislosti na odvetví a zameraní firmy, spôsobe a úrovni manažovania.

Procesy v našej spoločnosti, ktoré sú určené pre riadenie procesov a činností, hodnotenie účinnosti, efektívnosti a zlepšovania, sú nazvané manažérske. Jeden z procesov, ktorý patrí do tejto skupiny, je aj proces riadenia kvality, ktorého cieľom je v prvom rade preveriť zhodu vyrobených výrobkov, v súlade s požiadavkami zákazníka (kúpna zmluva). Hlavnú úlohu v tom zohráva odbor riadenia kvality, ktorý svojim pôsobením zastrešuje činnosti spojené s kontrolou vstupov surovín, v ďalšom priebehu overovanie mechanických  a technologických vlastností našich výrobkov, ich chemické a metalografické analýzy, nedeštruktívne skúšanie a zabezpečuje aj zákonné a záväzné ustanovenia metrológie podľa jednotlivých typov a druhov meradiel.

Za prvý polrok 2017 bolo prebratých  141 179,390 ton oceľového šrotu, z toho  3 107  automobilových a 2 278 vagónových dodávok. V rámci kontroly šrotu bolo 74 dodávok predruhovaných. Vykonaných bolo 23 299 vážení na koľajovej a cestných váhach. Odkontrolované boli aj dodávky režijného materiálu, strojné súčasti, elektromateriál, hutné náradie, feroprísady, odliatky a výkovky. Na vstupe boli uplatnené reklamácie s „vyreklamovanou“ hodnotou  10 741 eur.

Od kvality odberu a prípravy vzorky závisí presnosť výsledku.

 

V oblasti chémie bolo vykonaných 30 077 chemických a spektrometrických analýz. V akreditovanej oblasti chemických analýz odpadových vôd bolo vykonaných  162 skúšok. V priebehu polroka 2017 bolo v metalografickom laboratóriu spracovaných a následne vyhodnotených 2 492 kusov vzoriek na svetelnom a elektrónovom mikroskope. Odobratých a vyhodnotených bolo 1 072  Baumanových otlačkov. Spoločné výsledky sú zhrnuté v 407 metalografických správach.

V oblasti metrologického zabezpečenia bolo skalibrovaných 4 659  meradiel dĺžky. Z oblasti tlaku a teploty a meracích obvodov bolo skalibrovaných  1 219 meradiel a snímačov. Vykonaných bolo 53  kalibrácií technologických a laboratórnych váh. Z oblasti elektrických veličín bolo vykonaných  442 kalibrácií prístrojov. Z oblasti kontrolnej a atestačnej bolo v mechanickej skúšobni vykonaných  145 826 ťahových a technologických skúšok a 4 340 skúšok vrubovej húževnatosti. Zabezpečených bolo 90 prebierok našich výrobkov renomovanými kontrolnými spoločnosťami.    K nami expedovaným výrobkom bolo vystavených celkovo 34 064 hutných osvedčení.

V oblasti defektoskopie bola rôznymi metódami skúšania odskúšaná celá produkcia vo valcovni a ťahárni rúr. Výsledky nedeštruktívneho skúšania, dosiahnuté v prvom polroku, možno hodnotiť vo všetkých výrobných prevádzkarňach veľmi pozitívne. Vďaka tomuto úsiliu sme dosiahli v kvalite výroby dobré výsledky a všetkým, ktorí sa o to pričinili, patrí poďakovanie.

Pár uvedených čísel je krátkym zhrnutím výsledkov. Tomu však predchádzala dôsledná príprava jednotlivých činností alebo vzoriek. Od kvality odberu a prípravy vzorky závisí presnosť výsledku – ale to asi pozná každý. Výchova, odbornosť a pracovná schopnosť zamestnancov našej spoločnosti je preto veľmi dôležitá. To je však už iný proces.