ŠESŤ MESIACOV V DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTIACH - S Ing. Annou Kováčovou, riaditeľkou Zaninoni, s.r.o.:

„Nasledujúce mesiace budú určite zaujímavé.“

 

 S Ing. Annou Kováčovou, riaditeľkou Zaninoni, s.r.o.Ako hodnotíte prvý polrok vo vašej spoločnosti?

– Výsledky dosiahnuté v prvom polroku sú dobré, zodpovedajúce súčasnej situácii na trhu, či ide o samotný predaj výrobkov, ktoré treba prepraviť alebo o využívanie ponuky voľných kapacít na dopravnom trhu pri nami obstaraných prepravách. Na základe dosiahnutých hospodárskych výsledkov v minulom roku, aj informácií o tvorbe obchodného plánu v Železiarňach Podbrezová, bolo vedením spoločnosti pre rok 2017 naplánované dosiahnutie zisku vo výške 400 tisíc eur pred zdanením a tržby za predaj vlastných služieb v celkovej výške 11 miliónov eur. Hoci jún ešte účtovne nie je uzavretý, môžem povedať, že za prvý polrok naplánované ekonomické výsledky budú splnené, ukazovateľ zisku aj mierne prekročený. Čo sa týka tržieb, možno len pripomeniem, že ich výška je výrazné závislá od dĺžky trasy, tzn. do ako vzdialenej destinácie je tovar prepravovaný. A potom je to celkový počet bližších a vzdialenejších destinácii. V porovnaní s polrokom minulého roku, kedy sme zabezpečili 3 836 prepráv, budeme tohto roku hovoriť o čísle viac ako štyri tisíc (ešte máme pred sebou posledný deň júnovej nakládky). Ide o exporty do 21 európskych krajín,  vrátane Slovenska a importy zo siedmich krajín.

Na začiatku roka ste si vytýčili určité ciele. Ako sa vám ich darí plniť?Logo Zaninoni, s.r.o.

– Do nového roku sme vstupovali s vedomím, že nebude jednoduchší, že nebudeme mať menej práce, ale že sa dokážeme dobre a zodpovedne vysporiadať s každou požiadavkou od zákazníka, aj s každou novou výzvou. Náročnosť požiadaviek od zákazníkov je z roka na rok vyššia, hlavne čo sa týka možností kombinácií menšieho množstva tovaru pre viacerých zákazníkov. Kombinácia vykládok pre rôznych zákazníkov znamená rôzne miesto vykládky v jednej alebo v rôznych krajinách, pričom je nutné zohľadniť potrebný čas na prepravu, v súlade s predpismi danej krajiny a zároveň dodržať požadované termíny vykládok. Odosielateľom musí byť tovar naložený tak, aby zodpovedal požadovanému poradiu vykládok. Potrebné je poznať spôsob vykládky a výhodou je poznanie zvyklostí a podmienok, za akých je realizovaná. Dodanie tovaru zákazníkovi patrí medzi záverečné fázy obchodného prípadu a preto preprava, ako jeho súčasť, musí byť zrealizovaná k plnej spokojnosti všetkých zúčastnených, od konkrétneho obchodníka, zamestnanca expedície, konkrétneho dopravcu, príjemcu tovaru a ďalších ľudí zapojených do daného obchodného prípadu. Tu by som mohla vyzdvihnúť dôležitosť vzájomnej komunikácie medzi týmito ľuďmi, ich schopnosť jasne formulovať svoje požiadavky a očakávania, včas posunúť informáciu, zvládať nepredvídané a stresové situácie, záujem chápať toho druhého a snahu nájsť vyhovujúce riešenie. Efektívna komunikácia a vzájomné korektné vzťahy sú zárukou dobrej spolupráce a tá je kľúčom pre dosiahnutie vytýčených cieľov.

 

Efektívna komunikácia a vzájomné korektné vzťahy sú zárukou dobrej spolupráce a tá je kľúčom pre dosiahnutie vytýčených cieľov.“

 

Ako sa javia nasledujúce mesiace?

– Nasledujúce mesiace budú určite zaujímavé. Pred nami sú dva letné mesiace  a na konci roka je to už tradične december, kedy zákazníci prijímajú tovar s určitými obmedzeniami. Medzi tým máme silné mesiace, kedy je potrebné odviezť všetko, čo je možné. Tu zohrávajú dôležitú úlohu kapacitné možnosti nakládky tovaru, ale aj počet a termíny vykládok. K súčasnej vážnej situácii na dopravnom trhu, týkajúcej sa nedostatku profesionálnych vodičov a potrebe venovať sa otázke ich vzdelávania, pribudli slovenským dopravcom ďalšie starosti.  Po zavedení zákonov o minimálnej mzde, spojených s vysielaním pracovníkov v Nemecku, Francúzsku a od začiatku roka v Rakúsku, sa  výrazne zvýšila administratívna záťaž pre našich dopravcov v podobe vypĺňania ohlasovacích formulárov a prípravy dokladov, ktoré musia mať vo vozidle. Európska komisia taktiež zverejnila návrh, súbor ďalších legislatívnych opatrení v cestnej doprave, ktorý by mal byť dôkladne prerokovaný na pôde Európskeho parlamentu a Rady EÚ minimálne do konca roku 2017. Združenie slovenských dopravcov však konštatuje, že z celého cestného balíka cítiť vplyv silných západoeurópskych štátov, ktoré si takto vytvárajú podmienky na ochranu domácich trhov pred dopravcami, najmä z východoeurópskych štátov. Za problém aj v ostatných európskych krajinách sa považuje hlavne smernica o vysielaní pracovníkov, ktorá je úplne nevhodná pre tradičnú medzinárodnú dopravu. Výrazne negatívnym zásahom však je úprava nariadenia pre dobu riadenia a odpočinku, spočívajúca vo všeobecnom zákaze vykonávania týždenného odpočinku vo vozidle. K tomu nie sú vytvorené vhodné podmienky a ubytovacie kapacity nie sú prispôsobené pre bezpečné odstavenie vozidiel, pričom dochádza aj k ohrozeniu prepravovaného tovaru. V balíku sa  hovorí aj o zavedení systému poplatkov za zaťaženie prostredia vozidlom, čo už na mnohých miestach funguje a preto by mohlo ísť o duplicitné spoplatnenia.

Zostáva nám len veriť, že odborná diskusia a konkrétne návrhy zástupcov z praxe prinesú také zmeny v cestnom balíku, ktoré negatívne dopady zmiernia alebo úplne odstránia. Pre nás totiž ani v súčasnosti nie sú samozrejmosťou dostatočné voľné kapacity kamiónov do určitých destinácií a  zákazníkom akceptovateľné ceny.