Poďakovania a spomienky

 

POĎAKOVANIA

   

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou mamičkou, starkou a prastarkou

Máriou ZVARÍKOVOU z Podbrezovej.

Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová.

Dcéra a synovia s rodinami

„Aj keď si navždy odišiel, všetko krásne čo si nám dal, ostane navždy v nás.“

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým kolegom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším drahým manželom, ockom a starkým

Dr. Titusom KŇAZÍKOM z Podbrezovej.

Ďakujeme aj za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe ŽP.

Manželka a deti s rodinami

Dňa 18. apríla nás navždy, vo veku 84 rokov, opustila naša dlhoročná spolupracovníčka

Eva BOHÁČOVÁ z Bystrej.

Česť jej pamiatke!

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a bývalým spolupracovníkom, za účasť na poslednej rozlúčke s naším milovaným manželom, otcom a starým otcom

Jozefom Pohorelcom z Brezna.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová.

Smútiaca rodina

 

SPOMIENKY 

 

Dňa 19. apríla uplynuli tri roky, ako nás navždy opustil

Milan HÔRČIK z Jasenia

Kto ste ho poznali, venujte mu prosím s nami tichú spomienku.

Spomínajú s láskou sestra a švagriná s rodinami

„Len kytičku kvetov z lásky na hrob môžeme ti dať, pokojný spánok priať, tichú modlitbu odriekať a s bolesťou v srdci spomínať.“

Dňa 28. apríla uplynulo jedenásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý syn, manžel, otec, starý otec a brat

Ján KÁN ZLÚKY z Brezna.

S úctou a s láskou spomíname

„S tichou spomienkou k tvojmu hrobu chodíme, pri plamienku sviečky sa za teba modlíme. Ďakujeme za všetko, aj keď už nie si medzi nami, v našich srdciach ostávaš stále s nami.“

Dňa 10. mája si pripomenieme tretie výročie, čo nás navždy opustil náš drahý syn, brat, otec, švagor, krstný otec, ujo a kamarát

Jaroslav VRBICKÝ z Jasenia.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S úctou a vďakou spomína celá rodina

Dňa 12. mája uplynie desať rokov odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná manželka a mama

Mária JAROŠOVÁ z Brezna.

S láskou a úctou spomínajú manžel, syn a ostatná rodina

„Tak letí čas, čo stíchol tvoj hlas, len spomienky na teba sa vracajú zas.“

Dňa 17. mája 2018 si pripomeniem prvé smutné výročie, ako nás navždy opustila milovaná mama

Mária RYDZOŇOVÁ, rod. Niklová z Brezna.

Spomíname s láskou a úctou.

Smútiaca rodina

Dňa 20. mája si pripomenieme druhé smutné výročie, čo nás navždy opustil manžel, otec, brat a starý otec

Ing. Ján HÔRČIK z Brezna.

Venujte mu prosím s nami tichú spomienku všetci, čo ste ho poznali.

S láskou a úctou spomína manželka, dcéra a syn  s rodinami