Súťaž medzi zmenami – ťaháreň rúr

Siedmy ročník súťaže medzi zmenami v energetike

 

Už siedmy rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. Kritériá súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Ako každý rok, aj teraz vám predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

O priebehu súťaže v energetike nás informoval Ing. Jozef Hiľovský, vedúci strediska v novom závode – tepláreň, údržba energetických rozvodov, rozvodov technických plynov, kyslikáreň, centrálna čerpacia stanica, kompresorová stanica, rozvody pitnej a úžitkovej vody a vstupná rozvodňa NZ:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2017?

– Súťaž medzi zmenami pokračovala aj v minulom roku v stredisku energetika nový závod v nezmenenej forme. Do tejto súťaže sú zapojení zamestnanci teplárne (dvaja zamestnanci v každej zmene) a zamestnanci údržby rozvodu zemného plynu (jeden zamestnanec v zmene). Tieto pracovné činnosti nie sú na seba viazané, takže víťazom v jednotlivých hodnotiacich obdobiach môžu byť zamestnanci z rôznych zmien.

Kritériá súťaže sú rovnaké ako každý rok, alebo pribudli v minulom roku nové hodnotiace prvky?

– Kritéria ostali rovnaké, to znamená, že v stredisku tepláreň nový závod sú zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie a minimalizáciu poklesu výroby z dôvodu prestojov. Naďalej je zohľadňované kritérium pracovnej úrazovosti a udržiavanie poriadku na pracovisku. Pre strediská údržby rozvodu zemného plynu sú kritéria zamerané na dodržanie predpísaného denného maximálneho množstva odberu zemného plynu a dodržanie tolerancie využitia kapacity acetylénových zväzkov, kritériá zohľadňujúce pracovnú úrazovosť a poriadok na pracovisku.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

– Medzi zamestnancami údržby rozvodu zemného plynu má na výsledné hodnotenie najväčší vplyv kritérium dodržanie tolerancie využitia kapacity acetylénových zväzkov. Medzi zamestnancami teplárne sú to zase kritériá udržiavanie poriadku na pracovisku a kritéria zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie.

Súťaž medzi zmenami, železiarne Podbrezová, víťazná zmena v energetike
Víťazi súťaže medzi zmenami v energetike, nový závod. Foto: A. Nociarová

Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2017?

– Za rok 2017 by som do víťazného kolektívu zaradil zamestnancov teplárne Annu Kuracinovú a kuriča operátora Mariána Dutku. Zo zmenovej údržby to je Ľubomír Giertli.

Čo pripravujete a čím prekvapíte súťažiacich v tomto roku?

– Nemáme v pláne zatiaľ žiadne prekvapenia v tejto oblasti na tento rok, hodnotiace kritériá zostanú v nezmenenej forme aj naďalej.