Opravy v oceliarni v roku 2018

 

Tak, ako každý rok, aj tento sme si stanovili ciele údržby centrálnej údržby v oceliarni v rámci bežných, stredných a generálnych opráv. Vo finančnom objeme  9 801 700 eur pre bežné opravy, 273 800 eur pre stredné opravy a 593 000 eur pre generálne opravy. Samotný finančný plán je rozdelený na časť vyhradenú na keramické materiály priamo vstupujúce do procesu výroby v objeme 5 078 799 eur a na časť vyhradenú na obnovu a údržbu strojového parku oceliarne. Vstup do kalendárneho roka bol pre údržbu oceliarne poznačený rozsiahlym požiarom, ktorý spôsobil odstávku vo výrobe. Požiar zasiahol rozvodňu s priľahlými káblovými trasami. Bolo poškodených 2 800 káblových spojení, ktoré bolo potrebné v čo najkratšom čase obnoviť. Taktiež došlo k rozsiahlemu poškodeniu dopravníkov zabezpečujúcich dopravu prísad do pece EAF. Sprevádzkovanie výroby sa nám podarilo v rekordnom čase, aj vďaka našim zamestnancom a nepretržitej práci na oprave zariadenia. S následkami požiaru však bojujeme do súčasnej doby a postupne odstraňujeme poruchy na zariadeniach priamo nesúvisiacich s výrobou.

…v súčasnosti sa spracúva technická a cenová ponuka na novú nistej pece EAF a v prípade realizácie to bude jedna z najnáročnejších generálnych opráv za posledných desať rokov.

   Ďalšou etapou v živote údržby oceliarne sú kvartálne stredné opravy, ktoré sú plánované na termín apríl, august a december. V plánovanom termíne 17. – 23. apríla sme realizovali prvú strednú opravu. Jednou z najdôležitejších plánovaných úloh pre túto odstávku bola realizácia výmeny stĺpu zdvihu elektród EAF ramena č. 3, vrátane realizácie revízie ramena č. 3. Oprava žeriavovej dráhy liaceho žeriava č. 234, kde došlo k výmene časti poškodenej koľaje, a v neposlednom rade montáž novej čeľusťovej brzdy na pohon chladníka, ktorá nahradila starú 30-ročnú elektro-magnetickú brzdu. V súčasnosti nebolo možné zabezpečiť náhradné dielce pre jej údržbu. Pôvodný rozsah strednej opravy bol naplánovaný na 104 hodín, no z dôvodu nízkych zásob vsádzkového materiálu vo valcovni rúr sme termín odstávky skrátili na 91 hodín, čo zabezpečilo navýšenie produkcie približne o  650 ton. Už v tomto čase sme vo fáze príprav ďalšej strednej opravy, ktorá bude realizovaná v termíne 13. – 17. augusta 2018. V tejto oprave budeme realizovať čistenie hydraulických okruhov pece EAF, deinkrustáž chladiacich okruhov pece EAF a v neposlednom rade chceme realizovať geometrické ustavenie portálu pece EAF.

Čeľusťová brzda na pohode chladníka v oceliarni v Železiarniach Podbrezová
Nová čeľusťová brzda na pohone chladníka v oceliarni Foto: I. Kardhordová

   Ďalšou dôležitou častou práce prevádzkovej údržby je plánovanie a realizácia generálnych opráv. V tomto roku máme naplánované akcie v sume 593 000 eur. Ide hlavne o obnovu častí pece EAF a obnovu strojného parku oceliarne, obnovu žeriavov a žeriavových dráh. Sú tu zahrnuté aj revízie tráf a prepínača odbočiek pece EAF a LF. Zo stavebných opráv bude realizovaná rozsiahla oprava strechy na hale starých EOP a oprava múru haly SM oceliarne. V súčasnosti sme v rámci generálnych opráv realizovali nákup flexibilných lán pece EAF. Do centrálnej výmenníkovej stanice bola dopracovaná vzduchotechnika zabezpečujúca zníženie prehrievania zariadenia v letných mesiacoch. Realizovali sme aj opravu žeriavovej dráhy žeriava č. 234, ktorý je jeden z kľúčových žeriavov v procese výroby. Ďalšími akciami prebiehajúcimi v rámci generálnych opráv je zakontrahovanie nákupu hydraulického valca pre výjazdu portálu pece EAF, nákup náhradného manipulátora na odber vzoriek PTI a nového dna pre vsádzkové koše na vsádzanie šrotu do pece EAF. Pracujeme na príprave nových projektov, ako je nákup novej nisteje pece EAF. Pred nami sú ďalšie náročné úlohy a to generálna oprava západnej časti trolejového vedenia žeriavovej dráhy homogenizačného šrotového poľa. Táto akcia si bude vyžadovať úzku spoluprácu s dodávateľmi šrotu tak, aby sme boli schopní zabezpečiť čiastočné vyprázdnenie šrotového poľa, a zabezpečili tak prístup k samotnému trolejovému vedeniu. Taktiež rozsiahlejšia obnova tepelných štítov plošín EOP, ktoré po viac ako dvadsiatich rokoch prevádzky, potrebujú kompletnú výmenu. Prvú etapu sme realizovali v roku 2017 a postupne plánujeme v horizonte troch rokov uskutočňovať kompletnú obmenu. Z nových úloh pre ďalšie roky v rámci generálnych opráv sa spracúva technická a cenová ponuka na novú nistej pece EAF. V prípade realizácie to bude jedna z najnáročnejších generálnych opráv za posledných desať rokov.

   Neoddeliteľnou súčasťou práce údržby je participácia na investičných akciách, ktoré sú realizované v rámci ŽP. V priebehu minulého roka bolo v rámci zvýšenia bezpečnosti rozhodnuté vedením firmy, že do oceliarne bude zakúpené automatické zariadenie na nadstavovanie grafitových elektród pre pec EAF. Počas apríla 2018 sme zrealizovali prípravné práce na realizáciu tejto investičnej akcie. Na základe podkladov od dodávateľa sme realizovali prívod elektrickej energie a v spolupráci s prevádzkarňou energetika prívod stlačeného vzduchu pre zariadenie. Týždeň pred uvedením zariadenia do prevádzky sme montovali stôl pre podávanie elektród a prívodné navíjacie bubny zariadenia. Po úspešnej inštalácii a oživení pracovníkom dodávateľskej firmy bolo zariadenie uvedené do trvalého užívania a výrazne tak zvýšilo bezpečnosť práce v prevádzkarni oceliareň.

   Napriek tomu, že úvod do kalendárneho roka nebol pre nás najľahší, darí sa nám spĺňať stanovené ciele pre rok 2018. Snažíme sa udržiavať strojový park oceliarne v prevádzkyschopnom stave s finančnými prostriedkami naplánovanými na začiatku roka. Výrazne sme prispeli k zvýšeniu bezpečnosti pri rizikových činnostiach a do budúcnosti chceme výrazným spôsobom prispieť k  výrobnej činnosti prevádzky oceliareň.