NITRA 2017, JOB Expo a Mladý tvorca

job-expo. Nitra 2017
V spoločnom stánku ŽP a.s., SSOŠH ŽP a SG ŽP na výstave prezentovali úspešne zrealizované projekty.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo už 7. ročník Veľtrhu práce – Job Expo 2017, v spojení s 19. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2017, ktorý sa konal 27. – 28. apríla 2017 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Na tomto najväčšom veľtrhu práce mali možnosť vystavovatelia prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo budúcich zamestnancov či nadviazať kontakty s budúcimi partnermi.  Uchádzači o zamestnanie našli na  veľtrhu vyše 200 zamestnávateľov zo Slovenska i zahraničia, ktorí ponúkali voľné pracovné miesta „pod jednou strechou“. Pripravených bolo aj množstvo sprievodných podujatí – prednášok, workshopov.

Súbežne, v termíne 26. – 28. apríla 2017,  prebiehal aj 25. ročník celoštátnej prezentačnej a predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2017. V spoločnom stánku ŽP a.s., SSOŠH ŽP a SG ŽP na výstave prezentovali  úspešne zrealizované projekty financované z fondov EÚ – projekt: ,,Reforma a tvorba školského vzdelávacieho programu s inováciou didaktických prostriedkov“ ITMS: 261101300256 a projekt: ,,Vybudovanie Mechatronickej modulárnej stanice“ ITMS: 36110130588.

Súkromné gymnázium ŽP propagoval  úspešne zrealizovaný  projekt: ,,Aplikovanie inovatívnych metód do vyučovania prírodovedných predmetov, s cieľom prípravy žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti“ ITMS 26110130557. Všetky didaktické a technické prostriedky získané z týchto projektov sú v plnej miere využívané vo výchovnovzdelávacom procese v našich školách a veľkou mierou prispievajú k zvýšeniu záujmu o vzdelanie.

Účasťou na výstave sme prezentovali výsledky práce našich žiakov a pedagogických zamestnancov, nadviazali sme nové kontakty s jednotlivými školami a získali nové skúsenosti v edukačnom a spoločenskom procese.