Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s.  a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby  bola vždy platná a aktuálna. Celý proces jej  tvorby, pripomienkovania, schvaľovania a zverejňovania sa realizuje v elektronickej forme. Oboznámenie zamestnancov so stanovenými postupmi a povinnosťami, ktoré z nej vyplývajú, je zabezpečované  prostredníctvom vedúcich zamestnancov.  Na druhej strane, všetkým zamestnancom je smernicou S-271 Tvorba organizačných noriem a individuálnych riadiacich aktov stanovená povinnosť oboznamovať sa s tou vnútornou legislatívou, ktorá je potrebná pri výkone ich funkcie alebo profesie. Aj z tohto dôvodu  je tu pravidelná rubrika Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje, kde sú zverejňované informácie o organizačných normách,  individuálnych riadiacich aktoch a informačných aktoch, ktoré boli vydané v priebehu predchádzajúceho mesiaca.

 

V apríli  boli zverejnené organizačné normy:
Smernica

S-014/2017

revízia 1, zmena 0

Manažérstvo rizík
Smernica

S-431/2017

revízia 2, zmena 0

Systém kontroly stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  a kontrolnej činnosti SEM
Smernica

S-476/2013

revízia 3, zmena I

Obeh vybraných účtovných dokladov
Smernica

S-507/2017

revízia 2, zmena 0

Hodnotenie rizík  BOZP
Pokyn

PO-016/2017

revízia 2, zmena 0

Používanie aplikačného programového vybavenia  – agenda požiadavkových formulárov

 

V apríli boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.:
Rozhodnutie č. 07/2017 Zrušenie organizačnej a funkčnej štruktúry prevádzkarne oceliareň
Rozhodnutie č. 08/2017 Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. počas veľkonočných sviatkov 14. 4. 2017 – 17. 4. 2017
Opatrenie č. 03/2017 Systém manažérstva kvality podľa normy IATF 16979:2016

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejňované a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty –  úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm