Od 1. júna navýšenie tarifných miezd o 5 percent

Ako tradične, bude aj dovolenková mzda

 

Predstavenstvo ŽP a.s. venuje priebežne pozornosť vývoju miezd a bez ohľadu na ustanovenia dohodnutej Kolektívnej zmluvy a Programu predstavenstva…, uvedenú oblasť v rámci možností rieši. Prvým krokom v tomto roku bolo rozhodnutie o úprave tarifných miezd v triedach štyri až sedem o tri percentá. „Medziročný nárast, v porovnaní so skutočnosťou k 30. aprílu 2016, predstavuje  6,5 percenta. Znamená to, že o toľko už mzdy zamestnancov vzrástli, konštatoval Ing. Marian Kurčík, podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ. „Na základe prehodnotenia ekonomických ukazovateľov, predpokladajúc, že bude dostatočný objem zákaziek za dobré ceny na trhu a prognózy sa naplnia, Predstavenstvo ŽP a.s. prijalo rozhodnutie o navýšení tarifných miezd zamestnancov s platnosťou od 1. júna 2016 o 5 percent. Úprava miezd bude obdobná aj v ostatných dcérskych spoločnostiach ŽP Group,“ povedal podpredseda predstavenstva.

Keďže sa blíži dovolenkové obdobie, po zasadnutí predstavenstva sme oslovili aj Ing. Máriu Niklovú, členku predstavenstva a personálnu riaditeľku, ktorá nám povedala: „Na základe rozhodnutia Predstavenstva ŽP a.s. bude  zamestnancom, ktorí budú v evidenčnom stave k 31. máju 2017, vyplatená aj dovolenková mzda vo výške 200 eur na zamestnanca. Dostanú ju všetci zamestnanci, ktorí nastúpili do ŽP a.s. po 1. januári 2017. Zamestnancom, ktorí boli  práceneschopní a zamestnancom v mimo evidenčnom stave na materskej a rodičovskej dovolenke, bude dovolenková mzda prepočítaná úmerne k odpracovanému času v období od 1. januára do 30. apríla 2017. Zamestnancom, ktorí boli v čase od 1. januára do 30. apríla 2017 práceneschopní z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania a zamestnancom, ktorí poberajú úrazové dávky z úrazového poistenia zo Sociálnej poisťovne, bude dovolenková mzda vyplatená v plnej výške.

Stretnutie ZV OZ KOVO a vedenia Železiarní Podbrezová a.s.
Na stretnutí s predsedom ZV OZ KOVO Pavlom Koštialom informovali o zvýšení tarifných miezd a o vyplatení dovolenkového platu Ing. Marian Kurčík, podpredseda Predstavenstva ŽP a ekonomický riaditeľ a Ing. Mária Niklová, členka predstavenstva a personálna riaditeľka. Foto: A. Nociarová

     Dovolenková mzda môže byť zamestnancom, ktorí v danom období porušili pracovnú disciplínu, upravená – znížená príslušným vedúcim útvaru. A tak ako obvykle platí, že dovolenková  mzda nebude vyplatená zamestnancom, ktorí v období od 1. januára do 31. mája 2017 zameškali neospravedlnene jednu a viac hodín alebo tým, ktorí v období od 1. januára do 31. mája 2017 porušili pracovnú disciplínu, následkom čoho s nimi zamestnávateľ skončil pracovný pomer výpoveďou, alebo jeho okamžitým skončením.“