DEMOGRAFIA BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA V ROKU 2016

 

K 31. decembru 2016 bol zaznamenaný celkový úbytok obyvateľstva v 12 okresoch kraja. Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku koncu roka 2016 na území Banskobystrického kraja 651 509 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy – 335 477. Počet živonarodených detí v roku 2016 bol 6 242 a počet zomretých osôb 6 840. Prirodzený úbytok obyvateľstva predstavoval 598 osôb. V kraji bol zaznamenaný nepatrný prirodzený prírastok len v troch okresoch a to okres Rimavská Sobota s prírastkom 42 osôb, Banská Bystrica  37 osôb a Revúca 9 osôb. Počet prisťahovaných osôb v roku 2016 bol 2 516, počet vysťahovaných obyvateľov z kraja predstavoval 3 433 obyvateľov, pričom tento rozdiel tvorí záporné migračné saldo s počtom 917 osôb. V rámci kraja bol evidovaný prírastok sťahovaním len v okresoch Zvolen (29 osôb) a Lučenec (22 osôb). Celkový úbytok obyvateľov (prirodzený + sťahovaním) dosiahol súhrnne hodnotu 1 515 osôb. Záporná hodnota bola dosiahnutá v 12 okresoch kraja, okrem okresu Banská Bystrica s minimálnym prírastkom 5 osôb.

 

5/c a 5/d tabuľky

pohyb obyvateľstva

pohyb obyvateľstva 2

V roku 2016 uzavrelo manželstvo v Banskobystrickom kraji 3 198 párov a rozviedlo sa 1 156 manželstiev (36,1 percenta z počtu uzavretých manželstiev). Z územného pohľadu sa najviac manželstiev rozviedlo v okrese Detva, kde na 100 uzavretých sobášov pripadalo 47,4 rozvodov. Nasledoval okres Veľký Krtíš (44,2 percenta), Revúca (42,6 percenta), Rimavská Sobota (42,5 percenta), Poltár (40,7 percenta) a nad 40 percentnou hranicou bol aj okres Zvolen (40,1 percenta). Najmenej  rozvedených manželstiev na 100 sobášov bolo v okresoch Žiar nad Hronom (24,8 percenta) a Brezno (29 percent). Ostatné nespomenuté okresy sa pohybovali v rozmedzí 30,1 percenta až 39,3 percenta.  Celkovo bol zaznamenaný medziročný pokles rozvodovosti v deviatich okresoch kraja. Za Banskobystrický kraj sa index rozvodovosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil z hodnoty 40,8 percenta v roku 2015 na hodnotu 36,1 percenta v roku 2016.

 

Okres Brezno

 

Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku koncu roka 2016 na území okresu Brezno 62 298 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy (32 034). Počet živonarodených detí v roku 2016 bol 566 a počet zomretých osôb 706. Prirodzený úbytok obyvateľstva predstavoval 140 osôb.  Počet prisťahovaných osôb bol 343, počet vysťahovaných obyvateľov z okresu bol 521 obyvateľov. Celkový úbytok obyvateľov (prirodzený + sťahovaním) dosiahol hodnotu 318 osôb, čo predstavuje najväčší celkový úbytok obyvateľov z okresov Banskobystrického kraja. V roku 2016 uzavrelo manželstvo v okrese Brezno 286 párov a rozviedlo sa 83 manželstiev, čo predstavuje 29 rozvodov na sto uzavretých manželstiev. Medziročne sa percento rozvodov na počet sobášov znížilo zo 46,6  percenta v roku 2015 na hodnotu 29 percent v roku 2016.