*** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž ***  

Zmenil sa názov školy

80 rokov organizovanej výrobyPrijatím nového zákona o výchove a vzdelávaní sa od 1. septembra 2008 zmenil názov školy zo Súkromného stredného odborného učilišťa hutníckeho na Súkromnú strednú odbornú školu hutnícku Železiarne Podbrezová.

Cieľom výchovy a vzdelávania sa stala príprava zodpovedajúca úplnému strednému odbornému vzdelaniu a zároveň aj príprava na štúdium na vysokých školách. Železiarne Podbrezová a.s. absolventom školy garantovali prijatie do zamestnania a ďalšie vzdelávanie. Škola ponúkala štúdium v študijných odboroch hutník operátor, mechanik strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik, mechanik mechatronik a učebných odboroch obrábač kovov, mechanik opravár strojov a zariadení. Jej súčasťou bola zváračská škola, zabezpečujúca základné kurzy zvárania, periodické školenia a preskúšania zváračov a zváračských robotníkov. Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska ocenila v roku 2008 Súkromnú strednú odbornú školu hutnícku Podbrezová a zriaďovateľa Železiarne Podbrezová a.s. „Cenou za rozvoj súkromného školstva na Slovensku“. Ocenenie sa udeľuje tým školám, ktoré svojou činnosťou prispievajú k šíreniu dobrého mena súkromných škôl, sú netradičné a inovatívne.

 

———————————————————————————————————— 

Súťažná otázka č. 7

Kedy bolo Súkromné stredné učilište hutnícke preklasifikované na Súkromnú strednú školu hutnícku?

 

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovanie o lákavú cenu sa uskutoční na konci súťaže. Podmienkou je účasť vo všetkých súťažných kolách.

Nezabudnite uviesť kontakt.

————————————————————————————————————