Projekt obnovy horného nádvoria hradu Ľupča bol ukončený

 

Horné nádvorie - Hrad Ľupča
Pred rekonštrukciou

Obnova ľupčianskeho hradu prebieha od rokuLogo ICELAND LIECHTENSTEIN NORWAY eea grants

2002, postupne od opravy striech cez fortifikačný systém, Gizelin dom, kamenné
dlažby na dolnom nádvorí, vynovenie kaplnky, až najvyššie poschodie Rubigallovej veže. Obnova horného nádvoria bola slávnostne otvorená 23. februára 2015 na konferencii Logo Hrad Ľupčakonanej na hrade Ľupča, za účasti veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva Ingy

Magistadovej. Prioritou obnovy horného nádvoria bolo jeho odvodnenie, čím bol značne zredukovaný priesak vody zo zrážok do vonkajších omietok a odstránené boli aj statické poruchy. Obnovou horného nádvoria, novou kamennou dlažbou a zreštaurovaním fasád, vznikla ďalšia ucelená zrekonštruovaná časť hradu.

Obnova horného nádvoria hradu Ľupča - otvorenie
Strihanie pásky – zľava: J. Banas, predseda DR, I. Magistádová, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR a Ľ. Ihring, člen DR ŽP

Projekt bol realizovaný v rámci programu Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva. Island, Lichtenštajnsko a Nórsko úzko spolupracujú s Európskou úniou v rámci Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Prostredníctvom grantov EHP a Nórska chcú uvedené krajiny prispieť k znižovaniu sociálnych a ekonomických rozdielov a k posilneniu bilaterálnych vzťahov s európskymi krajinami.

Výška projektového grantu z finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu SR bola 478 278 eur a Železiarne Podbrezová spolufinancovali projekt sumou 119 596 eur. Z týchto finančných prostriedkov sa okrem obnovy horného nádvoria podarilo kompletne zreštaurovať a obnoviť aj komnatu Márie Séčiovej.

Rekonštrukcia svadobného obradu HRAD ĽUPČA
Rekonštrukcia svadobného obradu

Dňa 25. apríla 2017 sa na hrade Ľupča konala konferencia pri príležitosti ukončenia projektu za účasti veľvyslankyne  Nórskeho kráľovstva na Slovensku Ingy Magistadovej, ktorú privítali hostitelia, predseda predstavenstva Vladimír Soták, predseda Dozornej rady ŽP a.s. Ján Banas a členovia predstavenstva. Okolo stovky hostí si prezrelo dokumenty o histórii hradu, časo – zberné videá z procesu realizácie projektu a kľúčovým bodom programu bola rekonštrukcia svadobného obradu Františka Vešeléniho  s Máriou Séčiovou s ukážkami stolovania zo sedemnásteho storočia. Počas programu zazneli čestné salvy z dela, účastníci si prezreli celú zrekonštruovanú časť a program vyvrcholil v neskorých večerných hodinách ukážkami historického šermu na hradnom nádvorí.

HRAD ĽUPČA
Ukážka stolovania zo 17. storočia objektívom A. Nociarovej