S Ing. Romanom Veverkom, generálnym riaditeľom ŽP EKO QELET

Momentálne finišujeme v otváraní nových prevádzkarní

 

Logo ŽP EKO Qelet

Uplynulý rok bol pre vás úspešný, ale aj komplikovaný a ako ste označili, hlavne nevyspytateľný. Aký bol z tohto pohľadu štart do nového roka?

Ing. Roman Veverka, generálny riaditeľ ŽP EKO QELET   – Pokračoval trend z konca minulého roka, a v tejto súvislosti môžem s uspokojením povedať, že čo sa týka finančných ukazovateľov, táto skutočnosť sa vcelku pozitívne odzrkadlila na výsledkoch našej spoločnosti za prvé tri mesiace. Jedným dychom však treba zdôrazniť, že za týmito pozitívnymi výsledkami stojí hlavne naplnenie predpokladov v oblasti nákupu a expedície oceľového šrotu a farebných kovov. Kladné hospodárske výsledky sme mohli dosiahnuť predovšetkým vďaka nadpriemernému splneniu týchto ukazovateľov, a za to je potrebné poďakovať nielen našim obchodníkom, vedúcim stredísk a vykupovačom, ale aj ostatným členom našich pracovných kolektívov, zabezpečujúcim zvozové a expedičné úlohy.

…pridanú hodnotu našim predajným komoditám vytvárajú desiatky našich zamestnancov, preto neustála práca v tejto oblasti je nielen našou povinnosťou, ale aj prvoradým záujmom.

Aké je dôležité všetko to, čo som zdôraznil v predchádzajúcej časti príspevku, nám demonštruje situácia z posledných týždňov. Napriek tomu, že sme opätovne dosiahli sľubné čísla v oblasti nákupu a predaja materiálu, stačila nepriaznivá kombinácia pohybu indexu nákupných cien priemyselného kovového odpadu a stanovenia nákupných cien druhotnej suroviny zo strany prvovýrobcov ocele a naše ukazovatele úspešnosti boli za toto obdobie výrazne znehodnotené.

Novodobým problémom slovenských výrobcov je nedostatok pracovnej sily. Ako je to u vás? Máte s tým problémy? Ak áno, ako ich riešite?

– Keďže sme spoločnosť, ktorá pôsobí na väčšine slovenského územia, tento problém sme registrovali skôr ako firmy lokálneho charakteru. Niekoľko rokov upozorňujem na nové a gradujúce javy na slovenskom pracovnom trhu, a síce prílišnú fluktuáciu zamestnancov, nepomer ponuky pracovnej sily voči miere nezamestnanosti, nedostatočnú kontrolu zameranú na čiernu prácu zo strany príslušných inštitúcií a v niektorých prípadoch aj neférový konkurenčný boj na trhu práce.

Už dlhší čas preto patrí medzi naše najdôležitejšie priority stabilizácia pracovného kolektívu. Ako som viackrát v tejto súvislosti zdôraznil, nie sme administratívna spoločnosť, pridanú hodnotu našim predajným komoditám vytvárajú desiatky našich zamestnancov, preto neustála práca v tejto oblasti je nielen našou povinnosťou, ale aj prvoradým záujmom.

S potešením a určitým zadosťučinením môžem v tejto súvislosti povedať, že aktuálne sme v situácii, kedy si pri niektorých profesiách môžeme v určitých regiónoch vyberať z viacerých vhodných uchádzačov. Dovolím si byť pri tejto príležitosti neskromný a prisúdiť tento fakt súčasnému postaveniu a menu našej spoločnosti na slovenskom trhu spracovateľov odpadov. Pôsobíme v špecifickom segmente podnikania, a z toho vyplýva potreba špecifických profesií, preto vyššie spomenutý úspech je aj znakom všeobecne vnímanej stability a úspešnosti našej firmy v očiach zainteresovanej odbornej verejnosti.

Čím žijete v týchto dňoch?

– Priznávam, že s určitou dávkou nervozity čakám na ďalší vývoj cien oceľového šrotu, bol by som nerád, keby prvé dva mesiace druhého štvrťroku úplne zdegradovali naše výsledky z rozbehu tohto roka.

A to spomínam aj v tej súvislosti, že momentálne finišujeme s prípravami otvorenia nových prevádzkarní. Ide o zariadenia v lokalitách, ktoré boli doposiaľ pre nás bielymi miestami na slovenskej mape, a tak s tým súvisí nábor nových zamestnancov a obstaranie technických prostriedkov pre ich zdarné fungovanie. Týmito aktivitami nielenže napĺňame naše strategické ciele, ale posilňujeme aj postavenie a meno našej spoločnosti na trhu.