Poďakovania a spomienky

 

POĎAKOVANIA

Jozef POTKÁNY z BreznaĎakujeme všetkým príbuzným, susedom, bývalým spolupracovníkom, priateľom a známym za účasť na poslednej rozlúčke s našim milovaným manželom, otcom, starým otcom, zaťom, bratom,  švagrom a krstným otcom

Jozefom POTKÁNYM z Brezna, Mazorníkova.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

Ján BALCO z PodbrezovejĎakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom, známym, bývalým spolupracovníkom, aj spolupracovníkom syna a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom, bratom, švagrom a starým otcom

Jánom BALCOM z Podbrezovej.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku patrí naše poďakovanie aj Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina

 

SPOMIENKY

Ján KÁN ZLÚKY z Brezna„Len kytičku kvetov z lásky na hrob môžeme ti dať, pokojný spánok priať, tichú modlitbu odriekať a s bolesťou v srdci spomínať.“

Dňa 28. apríla uplynulo desať rokov odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý syn, manžel, otec, starý otec a brat

Ján KÁN ZLÚKY z Brezna.

S úctou a s láskou spomíname

Evka BENKOVÁ z Valaskej„Čas plynie, bolesť stále trápi, teba nám už nikto nenavráti.“

Dňa 28. apríla sme si pripomenuli druhé výročie odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná manželka, mama a stará mama

Evka BENKOVÁ z Valaskej.

Kto ste ju poznali venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manžel, synovia s rodinami

Jaroslav VRBICKÝ z Jasenia „Na krídlach anjela vzlietol som v diaľ, necítim bolesť, už necítim žiaľ. Necítim života bolestné muky, tam niekde v diaľke ma objali Pánove ruky a trpkosť osudu tá ma už nemučí, ja našiel som pokoj v nebeskom náručí.“

Dňa 10. mája uplynú dva dlhé a smutné roky, čo nás opustil náš milovaný syn, brat, otec, krstný otec, švagor, ujo a kamarát

Jaroslav VRBICKÝ z Jasenia.

S láskou a úctou spomínajú rodičia, sestry Ivetka, Evka, Soňka s rodinami a kamaráti

Zoltán KŇAZOVICKÝ z PredajnejDňa 10.mája  si pripomenieme štyri roky odvtedy čo nás navždy opustil milovaný otec a starý otec

Zoltán KŇAZOVICKÝ z Predajnej.

Kto ste ho poznali venujte mu spolu s nami tichú spomienku