V čísle 24 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Vianočná mzda bude vyššia ako v predchádzajúcom roku

 

Vážení zamestnanci, vážení spolupracovníci,

Predstavenstvo a Dozorná rada Železiarní Podbrezová a.s. na svojom zasadnutí dňa 28. novembra rozhodli, na základe dosiahnutých výsledkov pri plnení obchodného a finančného plánu pre rok 2018, o vyplatení vianočnej mzdy. Základom pre jej výpočet bude 14 percent z objemu vyplatených tarifných miezd za obdobie január až október 2018 konkrétneho zamestnanca.

Pre výpočet sú dôležité nasledovné fakty:

Zamestnanec musí byť k 30. novembru 2018 (vrátane) v evidenčnom stave v ŽP a.s. Pokiaľ je zamestnanec na materskej alebo rodičovskej dovolenke, čiastka bude prepočítaná pomernou časťou za mesiace, ktoré v období od 1. januára do 31. októbra 2018 odpracoval.

Zamestnancom, ktorí boli v sledovanom období práceneschopní z dôvodu pracovného úrazu, choroby z povolania, prípadne boli poberateľom úrazových dávok zo Sociálnej poisťovne, prepočíta tarifnú mzdu za dané mesiace mzdová učtáreň.

Vianočná mzda bude zamestnancom krátená v nadväznosti na čerpanie náhrad mzdy na návštevu lekára podľa pravidiel prijatých v mzdovom predpise č.2/Ppam/2018. Táto skutočnosť bude riadne vyznačená v zoznamoch, ktoré dostanú na odsúhlasenie jednotliví nadriadení (vrátane presnej evidencie hodín, ktoré krátenie ovplyvnili). Krátenú čiastku môže priamy nadriadený, prípadne odborný riaditeľ, prerozdeliť pre ostatných zamestnancov útvaru – okrem tých, ktorým bola krátená.

Vypočítaná vianočná mzda, po prípadnom krátení podľa predpisu č. 2/Ppam/2018, bude rozdelená, ako každý rok, na dve časti – 50 percent bude fixná časť a 50 percent pohyblivá, ktorú môže v nadväznosti na hodnotenie práce zamestnanca priamy nadriadený, prípadne odborný riaditeľ, upraviť.

Vianočná mzda nebude vyplatená zamestnancom, ktorí v sledovanom období (od 1. januára do 30. novembra) zameškali neospravedlnene jednu a viac hodín a tiež tým, ktorí v tomto období porušili pracovnú disciplínu s následným ukončením pracovného pomeru výpoveďou, resp. okamžitým skončením.

Vianočná mzda bude vyplatená vo výplate za mesiac november 2018 pod mzdovým druhom 1414 a podlieha daňovému a odvodovému zaťaženiu spolu s ostatnými zložkami mzdy.

Vážení spolupracovníci, dovoľte mi úprimne poďakovať všetkým za aktívny prístup pri plnení úloh. Predstavenstvo a Dozorná rada ŽP a.s. veria, že aj nasledujúce roky budú pre našu spoločnosť rokmi úspešnými. Je potrebné konštatovať, že v roku 2017 sme zaznamenali celkový nárast v mzdovej oblasti 7,8 percenta a v robotníckej kategórii to bolo až 11,1 percenta. Tento rok očakávame nárast 13 percent, z toho v robotníckej kategórii 12,4 percenta. Za posledné dva roky bude celkový nárast  takmer 21 percent a v samotných robotníckych profesiách až 23,5 percenta.