Zmenili ste zdravotnú poisťovňu? Túto skutočnosť ste povinní nahlásiť zamestnávateľovi

 

Prepoistiť sa je možné raz ročne, vždy do 30. septembra. Zdravotná poisťovňa je povinná vám túto zmenu potvrdiť do 15. decembra a preukázateľne doručiť preukaz poistenca do piatich dní odo dňa potvrdenia prihlášky. Ten bude platný od 1. januára 2019. Ak ste vlastníkom občianskeho preukazu s elektronickým čipom, kartičku poistenca vám už nevydajú.

Preukazy poistenca postupne nahradia občianske preukazy s elektronickým čipom (eID). Pokiaľ vlastníte eID a stratíte preukaz poistenca, novú kartičku vám poisťovne už nevydajú. Od júla 2018 slovenské zdravotné poisťovne, v zmysle platnej legislatívy, prestali vydávať klasické preukazy poistenca tým poistencom, ktorí vlastnia eID.

V prípade straty, odcudzenia, poškodenia, zmeny identifikačných údajov a pod. vám po novom ostane na preukazovanie sa u lekára už iba eID, prípadne európsky preukaz zdravotného poistenia. Pre poistencov s klasickou verziou občianskeho preukazu poisťovne aj naďalej preukazy vydávať budú. O európsky preukaz zdravotného poistenia si môže bezplatne požiadať každý, bez ohľadu na to, či má eID alebo nie.

Novinka sa týka aj tých poistencov s eID, ktorí zdravotnú poisťovňu požiadajú o vydanie nového preukazu poistenca z dôvodu potreby jeho výmeny, ak došlo k zmene zdravotnej poisťovne alebo identifikačných údajov poistenca.

Uvedené zmeny sa týkajú iba nových žiadostí, vydané preukazy poistencov možno používať až do skončenia doby platnosti (zdroj: národný portál zdravia.sk).

Zamestnanci ŽP a.s., ktorí k 1. januáru 2019 menia zdravotnú poisťovňu, sú povinní (v súlade s článkom 5 ods. 5 Pracovného poriadku ŽP a.s.) túto skutočnosť oznámiť odboru personalistiky a miezd, resp. príslušnej mzdovej učtárni, najneskôr do piatich kalendárnych dní.