Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s.  a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument  D-05/2018 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci. V mesiaci november boli zverejnené:

Organizačné normy
Smernica S-012/2015

revízia 0, zmena I

Štatút odškodňovacej komisie
Smernica S-218/2018

revízia 2, zmena 0

Postup pri požiadavke na zmeny výkonových noriem
Smernica S-233/2018

revízia 6, zmena 0

Využívanie pracovného času a evidencia dochádzky do zamestnania
Smernica S-249/2018

revízia 6, zmena 0

Pracovná zdravotná služba v ŽP a.s.
Smernica S-365/2015

revízia 2, zmena I

Skladový poriadok odboru zásobovania
Smernica S-465/2018

revízia 3, zmena 0

Výťahy – prevádzka, opravy a údržba
Pokyn PO-175/2017

revízia 5, zmena II

Strategické materiály

 

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.
Rozhodnutie č. 11/2018 Časový harmonogram kyvadlovej dopravy
Rozhodnutie č. 12/2018 Menovanie komisie na posudzovanie technického stavu a ekonomickej použiteľnosti dlhodobého hmotného majetku

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese: http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm