Systém manažérstva kvality je nevyhnutnou súčasťou riadenia spoločnosti

 

Každá spoločnosť pôsobiaca v komplexe trhového prostredia sa v súčasnosti, viac či menej, stretáva s intenzívnym rastom domácej alebo zahraničnej konkurencie. Pri presadzovaní spoločnosti na trhu a presviedčaní mienky zákazníkov, budovaní imidžu medzi verejnosťou, hrá dôležitý význam využitie systémov manažérstva kvality.

V dnešnej dobe je systém manažérstva kvality nevyhnutnou súčasťou riadenia spoločnosti. Fungovanie je závislé od prístupu vrcholového vedenia spoločnosti, od efektívnej organizačnej štruktúry, s jasne vymedzenými zodpovednosťami a právomocami. Manažérstvo kvality je v súčasnosti nevyhnutnosťou, ktorá môže zabezpečiť dlhodobú konkurenčnú schopnosť spoločnosti. Systém manažérstva kvality sa stáva základným nástrojom na zjednocovanie a prekonávanie geografických a kultúrnych bariér.

V dňoch 20. – 22. novembra sa v našej spoločnosti uskutočnil recertifikačný audit podľa noriem API Q1, 9. edícia, API 5CT, 9. edícia a API 5L, 45. edícia. Spoločnosťou API boli určení pre vykonávanie auditu v ŽP a.s. dvaja audítori, a to Violeta Ciurescu z Rumunska a Francois Le Cozannet z Francúzska.

Auditom bol overovaný súlad s API Q1, 9. edícia, API 5CT, 9. edícia a API 5L, 45. edícia. Táto norma je určená pre organizácie vyrábajúce pre petrochemický a plynárenský priemysel. Počas auditu boli preverované nasledovné organizačné útvary ŽP a.s.: odbor riadenia a zabezpečenia kvality, prevádzkareň valcovňa rúr, odbor zásobovania, odbor predaja a marketingu, odbor personalistiky a miezd a prevádzkareň centrálna údržba. Harmonogram auditu bol niekoľkokrát menený a časovo náročný. Audítori boli veľmi dôslední a je potrebné vyzdvihnúť odbornosť a ústretovosť našich zamestnancov, ich prístup k požiadavkám, ktoré boli kladené zo strany audítorov, nakoľko ich otázky častokrát zachádzali do extrémov. Počas auditovania boli zistené menšie nezhody, ktoré sme povinní odstrániť, zaujať odborné stanovisko s tým, že bude vydané opatrenie generálneho riaditeľa ŽP a.s. na odstránenie zistení.

V závere auditu bolo vedúcim audítorom Francoisom Le Cozannetom konštatované, že systém riadenia kvality je v súlade s požiadavkami noriem API Q1, 9. edícia, API 5CT, 9. edícia a API 5L, 45. edícia. Audítori odporúčajú predĺženie licenčnej zmluvy pre používanie API monogramu.

Chcem ešte raz poďakovať všetkým zamestnancom preverovaných oblastí za profesionálny prístup, trpezlivosť a ochotu počas auditu.