Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

 

V dňoch 16. až 19. apríla sa uskutočnila praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ MS) v nasledovných odboroch:

– štvorročný odbor mechanik mechatronik – trieda IV.C, 18 žiakov,

– päťročný odbor mechanik mechatronik – trieda V.C, 16 žiakov,

– štvorročný odbor hutník operátor – trieda IV.A, 21 žiakov,

– štvorročný odbor mechanik strojov a zariadení – trieda IV.B, 18 žiakov.

Spolu z PČOZ MS zmaturovalo 73 žiakov.

Praktické maturity SSOSH Železiarne Podbrezová
Praktická časť maturitnej skúšky v odbore riadenia kvality. Foto: I. Kardhordová

V školských elektrodielňach, ktoré boli vybudovane v rámci projektu EÚ pod názvom ,,Vybudovanie mechatronickej modulárnej stanice a s tým súvisiaca inovácia  obsahu a metód vzdelávania“, žiaci profesie mechanik mechatronik vykonávali programovanie PLC systémov a prakticky zapájali pneumatické a hydraulické obvody. Ďalší žiaci zapájali elektro panely s elektrotechnickými silnoprúdovými súčiastkami a iní riešili problematiku odvodov slaboprúdovej elektrotechniky.

Žiaci v hutníckych a strojárskych profesiách mali za úlohu vypracovať záverečnú písomnú prácu z technickej oblasti z pracovísk, kde v treťom kvartáli vykonávali odborný výcvik a pred skúšobnou komisiou ju museli vedieť obhájiť. Následne na druhý deň v jednotlivých pracoviskách firmy zriaďovateľa Železiarne Podbrezová a.s. prezentovali nadobudnuté praktické zručnosti pri obsluhe hutníckych zariadení v odbore hutník operátor a strojári prezentovali svoje zručnosti pri strojárenských témach.

Praktické maturity v priestoroch školy Železiarne Podbrezová
Žiaci počas maturít v školských učebniach. Foto: I. Kardhordová

PČOZ MS mala plynulý priebeh, nebola ovplyvňovaná žiadnymi vonkajšími rušivými vplyvmi a tak jednotlivé maturitné komisie mohli skonštatovať, že žiaci sú po praktickej stránke dobre pripravení zaradiť sa do pracovného procesu u svojho zriaďovateľa alebo pokračovať v ďalšom profesijnom raste na vybranej vysokej škole. Čaká ich ešte interná časť ústnej maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov, ktorou sa preveria ich nadobudnuté teoretické schopnosti. Držíme palce, aby to všetkým žiakom dobre dopadlo.