Vy sa pýtate, my hľadáme odpoveď

 

Viacerí z vás chceli vedieť, kde môžu kúpiť výrobky, ktoré bolo v minulosti možné dostať v podnikovej predajni a ako postupovať pri ich kúpe. O informácie sme požiadali Ing. Jána Banasa ml., vedúceho odboru zásobovania:

– Výrobky z produkcie Železiarní Podbrezová a.s. (rúry) nebudeme naďalej predávať našim zamestnancom a zamestnancom dcérskych spoločností, ako to bolo počas prevádzky podnikovej predajne. Naďalej však budeme predávať zamestnancom ŽP a.s. a zamestnancom dcérskych spoločností kovový odpad (šrot), vyradený hmotný majetok ŽP a.s., použiteľný materiál získaný po opravách, nevratné obaly a obalové materiály z prevádzkarne.

Zamestnanec, ktorý má záujem o odkúpenie, vypíše u ekonóma v prevádzkarni (v prípade predaja šrotu u ekonóma odboru zásobovania) tlačivo – Žiadanka drobného predaja. Predaj schvaľuje vedúci prevádzkarne, respektíve odborného útvaru. Ak je potrebné tovar najprv odvážiť, zamestnanec váhy doplní na žiadanku číslo vážneho lístka a odvážené množstvo.

Následne ekonóm prevádzkarne doplní ďalšie potrebné údaje na žiadanku a odovzdá ju zamestnancovi v dvoch vyhotoveniach. Vyplnenú a schválenú žiadanku odovzdá zamestnanec v centrálnej pokladnici ŽP a.s. v novom alebo starom závode. Po zaplatení dostane zamestnanec jednu žiadanku a príjmový pokladničný doklad.

Po úhrade sa zamestnanec preukáže v prevádzkarni žiadankou drobného predaja spolu s príjmovým pokladničným dokladom a tovar si môže prevziať. Pri prechode cez strážne stanovište sa zamestnanec preukáže žiadankou drobného predaja, príjmovým pokladničným dokladom a dopravným listom v zmysle smernice S-259 Vyvážanie materiálu zo Železiarní Podbrezová a.s.