Dedenie úspor z tretieho dôchodkového piliera

 

Do života každého z nás vstupujú rôzne nepredvídané udalosti. Obzvlášť v ťažkej pandemickej dobe, ktorú teraz všetci prežívame, si to možno uvedomujeme ešte o to naliehavejšie. Preto v našej rubrike budeme riešiť síce nie príjemnú, ale veľmi pragmatickú otázku čitateľa: „Ako je to s dedením úspor v treťom dôchodkovom pilieri?“ Opýtali sme sa Mgr. Jany Volnerovej z DDS Stabilita:

– V prípade úmrtia klienta doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú všetky finančné prostriedky, vedené na osobnom účte, predmetom dedičského konania alebo sú odkázané osobe, či osobám uvedeným v účastníckej zmluve – ako oprávnené osoby. Bez ohľadu na to, či ide o jeden alebo druhý spôsob, dedenie sa vzťahuje na všetky finančné úspory vedené na účte, teda na príspevky, ktoré si nasporil účastník, aj tie ktoré mu platil zamestnávateľ, a aj na všetky výnosy z tohto sporenia.

Ak sa doplnkového dôchodku, vyplácaného z III. piliera klient nedožije, sú tieto úspory istou formou zabezpečenia jeho rodiny, resp. iných oprávnených osôb, ktoré sporiteľ za života určil v zmluve.

Prečo netreba zabúdať na oprávnenú osobu?

– Pri vstupe do III. piliera (doplnkové dôchodkové sporenie), teda priamo pri uzatváraní zmluvy s Doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je výhodné určiť oprávnenú osobu. Tá v prípade úmrtia klienta dostane peniaze zo sporenia vyplatené bez zbytočne dlhého čakania na dedičské konanie. Najčastejšie klienti uvádzajú v zmluve ako oprávnenú osobu svojho partnera alebo deti, prípadne súrodencov. Oprávnených osôb môže byť uvedených viac, súčet ich podielov sa však musí rovnať 100 percentám.

Je možná zmena oprávnenej osoby počas sporenia?

– Súčasťou života sú aj situácie, v dôsledku ktorých môže dôjsť k zmenám v medziľudských vzťahoch – rozvody, úmrtie pôvodne určenej osoby a podobne. Klient už nemusí mať záujem alebo možnosť, aby v prípade jeho smrti, boli peniaze vyplatené pôvodne určenej oprávnenej osobe. V takom prípade treba mať na pamäti aktualizáciu.

Oprávnené osoby je možno kedykoľvek do zmluvy doplniť alebo ich zmeniť. V DDS STABILITA na to slúži jednoduché tlačivo – Zmena oprávnených osôb – ktoré po vyplnení a podpísaní doručíte do klientskeho centra. Zmenu môžete urobiť aj priamo na klientskom pracovisku, potrebujete k tomu údaje ako sú meno, adresa a rodné číslo oprávnenej osoby, ktorú do zmluvy chcete uviesť alebo doplniť.

Prečo je dobré určiť oprávnenú osobu?

– Ako sme už spomínali vyššie, oprávnená osoba má nárok na vyplatenie dôchodkových úspor v prípade smrti klienta. Veľkou výhodou je, že pokiaľ takúto osobu určíte, dostane sa k peniazom bez čakania na ukončenie zdĺhavého dedičského konania. Oprávnená osoba sa však o tieto úspory musí prihlásiť sama a predložiť spoločnosti aj kópiu úmrtného listu. V prípade, že by sa tieto prostriedky stali predmetom dedičského konania, vyplatené budú až po jeho ukončení, čo často trvá i niekoľko mesiacov. Strata príjmu však dovtedy môže pozostalým spôsobiť výrazné finančné komplikácie, najmä ak splácajú hypotéku alebo majú iné výdavky.

Sú peniaze z klientskeho účtu sporiteľa súčasťou dedičstva?

– Peniaze vyplatené oprávnenej osobe nie sú predmetom dedičstva a ani sa do neho nezapočítavajú. To znamená, že ak by bol niektorý z dedičov oprávnenou osobou, pri rozdeľovaní dedičstva sa na peniaze, ktoré takto získal, neprihliada.

Veľký význam má určenie oprávnenej osoby aj v prípadoch, ak klient chce, aby sa peniaze dostali partnerovi, s ktorým nie je zosobášený, prípadne úplne inej osobe, s ktorou nie je v príbuzenskom vzťahu. Ak by sa totiž stali predmetom dedičstva, nemuseli by sa k nim tieto osoby vôbec dostať.

Stručne na záver

  • Ak účastník umrie počas sporenia a v účastníckej zmluve nemal uvedenú oprávnenú osobu, všetky úspory sa automaticky stávajú premetom dedenia.
  • Ak si účastník zvolí vyplácanie dočasného dôchodku, nárok na jeho nevyplatenú časť má najprv oprávnená osoba uvedená v zmluve, až potom dedičia.

Máte ohľadom dôchodkového sporenia otázky? Zašlite nám ich emailom na noviny@zelpo.sk, prípade podnikovou poštou do redakcie Podbrezovana a súťažte spolu so Stabilitou o darčekové predmety. Jedného z vás odmeníme už v nasledujúcom čísle.