Valcovňa bezšvíkových rúr má 45 rokov

Pohľad na súčasnú valcovňu bezšvíkových rúr. Foto: M. Gončár

V apríli 1979 bola otvorená valcovňa rúr s pretlačovacou stolicou, ktorej výrobným sortimentom sú oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla. V aktuálnom období si tak pripomíname 45. výročie od jej slávnostného spustenia. Tomu predchádzala ešte jedna historická udalosť, ktorá má v tomto roku taktiež okrúhle jubileum. Dňa 8. mája 1974 bol položený základný kameň valcovne rúr s pretlačovacou stolicou. O mesiac tak uplynie päťdesiat rokov aj od tejto významnej udalosti.

Ak by sme šli do histórie ešte ďalej zistíme, že podbrezovské železiarne už v roku 1883, ako prvé v Rakúsko-Uhorsku, zriadili rúrovňu na výrobu valcovaných rúr. V našom výrobnom procese pretrváva výroba rúr v rôznych sortimentoch od uvedeného obdobia bez prerušenia až dodnes. Je preto logické, že fabrika sa v každom historickom období v rozvojových programoch zaoberala predovšetkým otázkou zdokonaľovania technológie a modernizáciou výroby rúr.

Viac nám o histórii i súčasnosti povedal Ivan Liščinský, vedúci valcovne bezšvíkových rúr, ktorý pôsobí v tejto prevádzkarni už viac ako 30 rokov.

Valcovňa bezšvíkových rúr je 45-ročná prevádzkareň, v ktorej nastal od jej vzniku obrovský posun vpred. Ktoré míľniky považujete za najvýznamnejšie?

– Počas mojej vyše 30-ročnej histórie v práci v ŽP a.s. prešla valcovňa bezšvíkových rúr mnohými významnými zmenami, súvisiacimi s vyrábaným sortimentom, štruktúrou výroby, inováciou a modernizáciami technologických zariadení a riadiacimi systémami. Vďaka realizácii týchto zmien sa dnes valcovacia trať na výrobu bezšvíkových rúr za tepla svojou úrovňou radí medzi popredné valcovne vo svete.

V prvých rokoch po spustení výroby bol podiel rúr pre ďalšie spracovanie ťahaním až 70 percent. Zo zostávajúcich 30 percent realizácie tvoril export len šesť percent, boli to najmä bývalé štáty ZSSR a Čína. Približne desať rokov po uvedení do prevádzky nastal zásadný obrat v štruktúre produkcie. Podiel lúp klesol na súčasných 35 percent a výrazne vzrástol podiel exportu, ktorý dnes tvorí až 96 percent predaja valcovaných rúr. Výrazné zvýšenie podielu exportu si vyžiadalo investície do nových finalizačných zariadení ako rovnanie rúr, tlakovanie, farebné značenie a razenie rúr, konzervovanie povrchu rúr UV lakom pre zámorskú prepravu, geometrické balenie rúr do šesťhranu.

Stále sa zvyšujúce požiadavky na kvalitu a znižovanie výrobných nákladov vyústili do ďalších modernizačných akcií. V roku 1995 to bolo zavedenie výroby rúr v takzvanom malom programe, čo umožnilo rozšíriť sortiment valcovaných rúr o zákazníkmi žiadanú skupinu rozmerov priemeru 21,3 až 30 mm. V roku 1997 sme pokračovali modernizáciou riadenia procesu valcovania rúr v ťahovej redukovni, ktorá umožnila výrazné zníženie materiálových nákladov, zvýšenie rozmerovej presnosti a tým aj významné zvýšenie konkurencieschopnosti na svetovom trhu. V tom istom roku bol zavedený nový riadiaci systém ohrevu vsádzky v karuselovej peci, umožňujúci zrovnomernenie ohrevu po priereze vsádzky a zníženie spotreby zemného plynu. Pre ďalšiu úsporu zemného plynu sa pristúpilo k zmene konštrukcie stropu karuselovej pece z klenby na rovný strop, čím sa znížil na 1 350 mm od nísteje. Zároveň sa začala nahrádzať zastaralá tehlová výmurovka pece na modernú výmurovku tvorenú žiarobetónovými prefabrikátmi.

V prevádzkarni valcovňa bezšvíkových rúr sa počas jej fungovania realizovali viaceré investičné akcie. Môžete spomenúť aspoň niektoré z nich?

– Rozvojové zámery našej prevádzkarne sa upriamujú na nové výrobky s vyššou pridanou hodnotou ako sú legované kotlové rúry či rúry pre automobilový priemysel. Tieto zámery vyúsťovali do ďalších investícií, z ktorých spomeniem vybudovanie úpravárenských liniek na spracovanie kotlových rúr, delenie vsádzky na tvrdokovovej píle LINSINGER a programovo riadený sústruh na opracovanie kalibrov redukovne.
Výrazný posun technickej úrovne v oblasti ohrevu lúp pred redukovaním priniesla rekonštrukcia krokovej pece. Použitie moderného systému regeneračných pulzných horákov, zmena žiaruvzdorného materiálu a zmena geometrie pracovného priestoru pece umožňuje rýchlu reakciu na požadovanú teplotu priestoru pece, zníženie spotreby zemného plynu až o 25 percent a rovnomernejší ohrev lúp.

Pre zabezpečenie dostatočnej kapacity skladovania hotových rúr boli vybudované tri automatizované sklady, umožňujúce bezpečný spôsob skladovania rúr s dobrou prístupnosťou k jednotlivým zväzkom rúr, čo umožňuje podstatne skrátiť čas nakládky kamiónov.

Okrem spomenutých investičných akcií bol v tomto období zrealizovaný celý rad organizačných a technických opatrení zameraných na zvýšenie výkonu, hospodárnosti a kvality výrobkov a taktiež na udržanie technologického zariadenia na požadovanej úrovni. Spomeniem, napríklad, zmenu vsádzky z kvadrátu 200 na 205, zrušenie takzvaného malého programu zmenou redukcií a kalibračných rád redukovne, používanie tŕňových tyčí pretlačovacej stolice (PS) z materiálu triedy 19, predĺženie tŕňových tyčí na dĺžku 17,2 metra, zmena kalibrácie PS, čím sme mohli rozšíriť sortiment hrubostenných rúr.
Technológovia valcovne bezšvíkových rúr zásadne prerobili kalibráciu valcov pretlačovacej stolice a prerobili sádzací plán nášho „štossbanku“, čím dochádza k optimalizácii toku tvárneného materiálu počas valcovania na tŕňovej tyči.

V závere roka 2020 bola vo valcovni bezšvíkových rúr inštalovaná nová tvrdokovová píla. Foto: archív redakciePretlačovacia stolica je tiež osadená stojanmi s tvrdokovovými valcami, ktorých životnosť mnohokrát prekračuje doteraz používané valce. To sme dosiahli aj novým systémom renovácie trojice valcov na jednom stojanovom mieste.

Veľmi dôležitá je zmena plánovania výrobných príkazov s prioritným postupným predlžovaním dĺžky lupy a nasadzovanie tŕňových tyčí podľa dĺžky zokujnenej vrstvy.

Predváhu sa nám darí znižovať najmä z dôvodu dôsledného dodržiavania rezania technologických odpadov na trati a redukovni. Výrazne tomu prispelo predĺženie tŕňových tyčí na 17,2 metra a skrátenia veľkosti vstupného kužeľa tŕňových tyčí.

Ak by sme šli viac do súčasnosti, ktoré významné udalosti považujete za dôležité v posledných desiatich rokoch?

– V roku 2015 bol inštalovaný riadiaci systém redukovne – CARTA a v súčasnosti vykonávame optimalizáciu valcovacích parametrov hlavne modulu CEC, ktorý riadi dĺžku napechovaných koncov. V decembri 2015 sme úspešne nasadili nové zariadenie na chladenie valcov redukovne.

Elongátor vo valcovni bezšvíkových rúr. Foto: M. GončárV rokoch 2017 až 2020 sme celkom obnovili technologický park valcovne bezšvíkových rúr od nožnice, elongátora, vstupnej časti pretlačovacej stolice, novej trojdielnej hrebeňovej tyče v PS, odvalcovacej stolice a v roku 2020 sme zmenili spôsob delenia rúr za chladníkom modernými pílami FRAMAG.
V roku 2021 bola realizovaná výmena a obmena nového dierovacieho lisu a oprava stien a stropu v karuselovej peci zóny č. 5.

V roku 2022 sme realizovali tretí mazací bubon tŕňových tyčí, ktoré vychádzajú z ohrevu hneď cez mazací bubon a tým sa znižujú prestoje pri výmene sád tŕňových tyčí. Pre úsporu plynu sme vymenili rekuperátor karuselovej pece, zrealizovali sme prvé značenie rúr laserom vo valcovni bezšvíkových rúr pred konzervačnou linkou v hale na starom závode. Obnovili sme pílu na rezanie a skracovanie tŕňových tyčí v stredisku prípravy TT. V roku 2022 bola generálkovaná nístej karuselovej pece po troch rokoch používania.

V roku 2023 sa uskutočnili a priebežne v aktuálnom roku prebiehajú investície na zvýšenie kvality a produktivity vyrábaných rúr v našej prevádzkarni, a to nový ultrazvuk, nové a rýchle orezávanie neskúšaných koncov a rýchle nízkonapäťové razenie na linke č. 1 LKR, nová píla Ohler č. 2, nový rotor motora pretlačovacej stolice a nový riadiaci systém elongátora valcovne bezšvíkových rúr. V roku 2023 sa uskutočnila oprava stien a stropu v karuselovej peci zóny č. 2.

Počas uvedeného obdobia boli niektoré roky lepšie, v iných sa darilo menej. Ktoré považujete za rekordné?

– Rekordným bol rok 2018, kedy sme dosiahli historicky najvyššiu distribučnú výrobu 208 418,5 tony vyrobených rúr. Pamätným ostáva aj rok 2017, kedy sme prvýkrát prekročili „magickú“ hranicu 200 000 ton vyrobených rúr. Historicky najvyššia výroba v realizácii (na predaj) bola v roku 2017, a to 137 053,6 tony. Najvyššiu nakládku sme dosiahli taktiež v roku 2018, a to 138 530,5 tony expedovaných rúr. K tomuto číslu dopomohol aj novopostavený automatizovaný sklad AS3.

Koľko rúr bolo vyrobených za štyridsaťpäť rokov?

– Za uvedené obdobie, k 1. marcu 2024, bolo vo valcovni bezšvíkových rúr vyrobených 6 952 miliónov ton rúr (40 293 477 kusov vyvalcovaných lúp). Predaj valcovaných rúr v realizácii bol 4 231 milióna ton a 2 721 milióna ton bolo ďalej spracovaných na presné rúry a oblúky.

Vaše slová na záver?

– Dnes je vo valcovni bezšvíkových rúr stabilizovaný pracovný kolektív s vysokou úrovňou poznania problematiky výroby, ktorý je schopný zabezpečiť plnenie aj tých najnáročnejších úloh. Prajem si, nech to minimálne takto ostane aj do nasledujúcich jubileí.

Touto cestou chcem poďakovať nielen pamätníkom, ktorí stáli pri zrode valcovne, ale aj všetkým súčasným zamestnancom za ich pracovné úsilie, prevádzkovej údržbe valcovne bezšvíkových rúr a ostatným prevádzkarňam, odborným útvarom a zvlášť obchodnému úseku za nábor zákaziek pre našu prevádzkareň. Všetkým prajem do ďalších rokov pevné zdravie a veľa pracovných i osobných úspechov.