Súťaž medzi zmenami vo valcovni bezšvíkových rúr

V stredisku úpravňa zvíťazila zmena „A“

Víťazná zmena „A“. Foto: T. Kubej

Súťaž medzi pracovnými zmenami prebieha počas celého roka vo výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Sú do nej zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Kritériá súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní.

O priebehu súťaže vo valcovni bezšvíkových rúr nás informoval Bořivoj Mudrich, vedúci „studenej časti“.

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2023?

– Celý minulý rok pokračovala súťaž medzi zmenami v jednotlivých strediskách podľa nezmenených pravidiel. Zamestnanci poznajú kritériá súťaže, a preto dokážu prekonávať stanovené limity. Z roka na rok je náročnejšie stať sa najúspešnejšou zmenou.

Sú kritériá súťaže rovnaké ako v predchádzajúcich rokoch alebo pribudli vlani nové hodnotiace prvky?

– V minuloročnej medzizmenovej súťaži nebolo potrebné meniť kritériá vyhodnocovania súťaže. Ukázalo sa, že stanovené kritériá v predošlých ročníkoch boli stanovené vyvážene vzhľadom na efektivitu, kvalitu a bezpečnosť práce. Každoročne sa však mení hodnota týchto kritérií, v závislosti od stanovených výrobných úloh.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

– Jedným z faktorov, ktorý ovplyvnil priebeh súťaže, bola zmena pracovného režimu, kedy v mesiacoch október a november prešlo stredisko úpravňa na trojzmenný režim.

Predstavte nám víťazný kolektív za rok 2023.

– Víťazným kolektívom v súťaži medzi zmenami sa vo valcovni bezšvíkových rúr v stredisku úpravňa za rok 2023 stala zmena „A“ pod vedením majstra Eduarda Prokopca. Týmto chcem poďakovať kolektívu zmeny „A“ za zodpovedný prístup k plneniu pracovných úloh.

Čo postavilo víťaznú zmenu do popredia pred ostatné súťažné kolektívy?

– Zmena „A“ v stredisku úpravňa zvíťazila v medzizmenovej súťaži vďaka stabilne dosahujúcim výsledkom počas celého roka. Na tento výsledok majú vplyv skúsení dlhoroční zamestnanci, ktorí svoje nadobudnuté skúsenosti odovzdávajú novoprijatým pracovníkom.