S Ing. Martinom Sladkým, MBA, vedúcim odboru technického a investičného rozvoja

Väčšinu investičných akcií sme úspešne ukončili

 

Ing. Martin SladkýMôžete zhodnotiť rok 2017 z hľadiska splnenia očakávaní a cieľov?

-Z pohľadu naplánovaného finančného objemu investícií vo výške 5,55 mil. eur, sa rok 2017, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, veľmi nelíši. Začiatkom roka, pri schválení investičného plánu, sme v oblasti technológií plánovali pokračovať na ďalšej linke s delením rúr priamo na ťažnej stolici v prevádzkarni ťaháreň rúr. Chceli sme dokončiť výmenu turbíny a prevodovky kogeneračnej jednotky v teplárni nového závodu. V prevádzkarni valcovňa bezšvíkových rúr sme plánovali zmodernizovať stojan elongátora, zrealizovať automatizovanú zarážku rúr ďalšej deliacej píly Ohler. V prevádzkarni ťaháreň rúr sme chceli uviesť do prevádzky zariadenie na opracovanie tŕňových tyčí a zmodernizovať dva žeriavy. V oblasti stavieb bola ťažiskom investícia prebudovania ubytovne Podbrezovan na objekt bytového domu Podbrezovan, v uvoľnených priestoroch propagačného oddelenia sme plánovali zrekonštruovať zvyšnú časť objektu zdravotného strediska – rehabilitácie. V environmentálnej oblasti sme plánovali vymeniť dva kusy vaní v moriarni a zrealizovať izolačné úpravy záchytných vaní olejových transformátorov valcovne bezšvíkových rúr.

Dnes môžem konštatovať, že vďaka úsiliu vynaloženému počas tohto roku, ale aj príprave v predchádzajúcich rokoch, sa nám z uvedených akcií podarilo takmer všetko zrealizovať. Výnimkou je niekoľko akcií, o ktorých už teraz vieme, že budú musieť byť ukončené v prvej polovici budúceho roka. Ešte je predčasné hodnotiť rok 2017, nakoľko nás čaká jeho záver, ktorý je pre nás vždy náročný. Pred nami sú decembrové stredné opravy v prevádzkarňach s inak nepretržitým chodom a tento čas je využívaný aj pre realizáciu investičných akcií pre elimináciu odstávok.

 

Čo vás počas realizácie investičných projektov najviac zaskočilo? Aké najväčšie úskalia ste riešili?

-Zaskočiť nás môžu predovšetkým veci, ktoré dopredu nevieme ovplyvniť alebo ich vieme ovplyvniť len veľmi ťažko. Zvyčajne majú tieto komplikácie za následok omeškanie ukončenia projektu. Uvediem dva príklady. Z investičných akcií, ktoré  nestihneme dokončiť v tomto roku, je to projekt Zariadenia na opracovanie koncov tŕňových tyčí, ktoré má slúžiť na opracovanie koncov tŕňových tyčí, koncov tlačnej tyče a úkosovať rúry s priemerom do 140 milimetra. Napája sa na súčasný dopravníkový systém pre lúpanie a hladenie tŕňových tyčí. Dôvodom omeškania boli nepriaznivé poveternostné podmienky – tajfún, ktorý prednedávnom postihol oblasť Taiwanu, kde stroj vyrábajú. To oneskorilo nalodenie zariadenia, jeho prepravu a vyloženie v nemeckom námornom prístave, ktoré sa uskutoční až v polovici decembra.

Ďalšou tohtoročnou akciou, ktorá bude dokončená až v budúcom roku, je modernizácia elongátora. Nakoľko sa zazmluvnená spoločnosť pre zhotovenie tohto diela dostala do ťažkostí, musela byť operatívne presunutá výroba hlavných častí zariadenia do inej firmy so zmluvným vysporiadaním obchodného prípadu. To má však za následok spomínané omeškanie.

 

Môžete z technologických investícií spomenúť niektoré konkrétnejšie?

-Na základe skúseností so zariadením TS3-04 sme tento rok uviedli do prevádzky delenie rúr na ďalšej ťažnej stolici TS3-01 v ťahárni rúr. Princípom je spojenie dvoch operácií do jednej (ťahanie rúr a následné delenie), pričom je eliminovaná fyzicky náročná práca a nadbytočná manipulácia s materiálom na pôvodnom medzioperačnom delení rúr. Aj tentoraz šlo o projekt a zariadenie od spoločnosti ŽĎAS a.s. Ukončili sme výmenu turbíny a prevodovky kogeneračnej jednotky v teplárni nového závodu. Išlo o pravidelné zhodnotenie zariadenia, nakoľko posledná výmena bola uskutočnená v roku 2013. Dokončili sme aj ďalšiu akciu rozpracovanú z predchádzajúcich rokov, modernizáciu ZPO – kvadrátu 150 x 150 milimetrov. Ďalšou zo zrealizovaných akcií bolo permanentné sušenie oleja transformátora EAF. Z dôvodu zlepšenia stavu oleja transformátora EAF a predĺženia jeho životnosti, bol transformátor doposiaľ sušený cyklicky, počas strednej opravy oceliarne, avšak zakúpením vysušovača je možné sušenie vykonávať priebežne. Ďalej bolo realizované množstvo modernizácií riadiacich systémov v úzkej spolupráci s prevádzkarňou centrálna údržba, či iné akcie.

 

Za zmienku iste stoja úlohy, ktoré si vyžiadali špecifické riešenia. Ktoré vám najviac utkveli v pamäti?

-Ako sme čitateľov Podbrezovana v priebehu tohto roka už informovali, zrealizovali sme pomerne náročnú operáciu zdvihnutia strechy haly ZPO o 120 milimetrov, z dôvodu zabezpečenia dostatočného prejazdného profilu pre mostový žeriav. Po predchádzajúcej inštalácii havarijných bŕzd na liacom žeriave sa zmenšil prejazdný profil žeriavu popod nosnú konštrukciu haly (v niektorých miestach bola medzera len 15 – 25 milimetrov) a ak by boli zároveň mené koľajnice žeriavovej dráhy, pojazdu mačky a  nové kolesá, žeriav by prejazdu nebol schopný. Pri realizácii zdvíhania samotnej strechy, či pre transport materiálu nebolo možné použiť autožeriav, kvôli stiesneným priestorovým podmienkam, a tak bola táto úloha zrealizovaná pomocou hydraulických zdvihákov, umiestnených pod strechou v mieste jednotlivých stĺpov haly. Prípravné práce, ako aj samotná realizácia zdvihnutia, boli vykonávané vo výške takmer 32 metrov nad podlahou haly. Všetky práce boli vykonávané bez prerušenia alebo obmedzenia výrobného procesu v hale ZPO.

 

V uplynulých rokoch dochádzalo k výmene opotrebovaných mostových žeriavov. Boli niektoré menené aj v tomto roku?

-Áno. Žeriavom venujeme dlhodobo pozornosť, nakoľko sú to vyhradené technické zariadenia a aj tieto treba postupne obnovovať. Tento rok to boli dva žeriavy v dodávke od spoločnosti KPK – žeriav dielne na opravu stojanov SRW a žeriav v ťahárni rúr, výroba 2 – hala č. 12.

Pravidelnú obmenu si vyžadujú aj dopravné prostriedky. Aké boli prírastky v oblasti špecializovaných vozidiel pre našu spoločnosť?

-V tomto roku sme zakúpili trojnápravový ramenový nakladač s nosnosťou 16 ton, ako náhradu za vyše tridsaťročnú Tatru T815 RN. Z dôvodu výmeny mobilnej autoplošiny z r. 1989 sme kúpili novú autoplošinu na podvozku Nissan. Generačne sme vymenili aj nevyhovujúce mechanizmy  kúpením vysokozdvižného vozíka s nosnosťou 3,5 tony, zametača komunikácií, technologického vozidla údržby v oceliarni a ďalších osobných automobilov. Špecifikom bolo zakúpenie vozňa zánovnej železničnej cisterny na vnútropodnikovú prepravu HCl a 6 kusov iných použitých železničných vagónov.

 

Na ktorých stavebných investičných akciách ešte v súčasnosti pracujete?

– V týchto dňoch prebieha kolaudačné konanie Bytového domu Podbrezovan. Doterajší objekt – bývalý hotel Podbrezovan, slúžil ako turistická ubytovňa. Jeho celoročné využitie však bolo nízke. Pre účel stabilizácie zamestnancov v našej spoločnosti rozhodlo vedenie prebudovať turistickú ubytovňu na nájomné štartovacie byty. V priestoroch bolo na troch nadzemných podlažiach vybudovaných celkom 18 nových bytových jednotiek (13 dvojizbových + 5 jednoizbových bytov) s podlahovou výmerou od 44,89 do 73,47 metrov štvorcových.

Z nových stavebných akcií práve pracujeme na úpravách odstavnej plochy pre osobné vozidlá pri budove ekonomickom úseku, čo má súvis s inou pripravovanou investičnou akciou v roku 2018. O nej sa dočítate na stránkach našich novín v budúcom roku.

Hotel Pobrezovan