Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument  D-05/2017 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v  elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci.

 

V novembri  boli zverejnené organizačné normy:
Smernica S-274/2017

revízia 3, zmena 0

Metrologický poriadok ŽP a.s.
Smernica S-503/2017

revízia 4, zmena 0

Príručka kvality pre montáž a opravu určených meradiel
Pokyn PO-162/2015

revízia 4, zmena I

Interné kódy výrobkových skupín

 

V novembri  boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.:
Rozhodnutie č. 16/2017 Menovanie tímu „Predstaviteľ zákazníka“
Rozhodnutie č. 17/2017 Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. v mesiaci december 2017

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejňované a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty –  úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm