Dvadsať rokov Stability

 

Dňa  5.  decembra 1997 bola Doplnkovej dôchodkovej  poisťovni Stabilita udelená licencia na výkon doplnkového dôchodkového poistenia. Na začiatku stálo šesť spoločností, ktoré ponúkali doplnkové dôchodkové poistenie ako súčasť sociálneho programu pre svojich zamestnancov. Aj Železiarne Podbrezová a.s. ponúkli tento benefit svojim zamestnancom, keď sa v januári roku 2000 zapojili  do tohto systému a v Podbrezovej vznikla pobočka DDP Stabilita. Na základe uzavretej zamestnávateľskej zmluvy medzi DDP Stabilita a ŽP a.s. zamestnávateľ uhrádza zamestnancovi príspevok v rovnakej výške , v akej  si sporí  zamestnanec, maximálne však do výšky 3 percent z vymeriavacieho základu.  

   Významné zmeny v doplnkovom dôchodkovom poistení ustanovil pre Doplnkovú dôchodkovú poisťovňu Stabilita zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení. Týmto zákonom bola ustanovená povinnosť pre všetky doplnkové dôchodkové poisťovne transformovať sa do konca júna 2007 na akciové spoločnosti, ak mali záujem aj naďalej v rámci tretieho piliera pokračovať vo svojej činnosti. Zástupcovia zriaďovateľov DDP Stabilita rozhodli, že spoločnosť v súlade so zákonom zmení právnu formu na akciovú spoločnosť tak, aby mohla aj naďalej zabezpečovať doplnkovým príjmom v starobe doterajších účastníkov a poberateľov dávok, ale aj nových účastníkov, ktorých oslovia podmienky nového dávkového plánu.

   Proces transformácie doplnkovej dôchodkovej poisťovne bol úspešne ukončený rozhodnutím Národnej banky Slovenska o udelení povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Rozhodnutie sa stalo právoplatným 6. decembra 2006. Správna rada DDP Stabilita následne na svojom zasadnutí rozhodla, že dňom vzniku STABILITA, d. d. s., a. s. bol 1. apríl 2007. K tomuto dňu súčasne zanikla Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita. Po transformácii na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť Stabilita, d.d.s., bola pobočka v Podbrezovej zrušená a najbližšia je v Banskej Bystrici. V d.d.s. Stabilita je dnes poistených zhruba 91 percent zamestnancov ŽP a.s.

Opýtali sme sa spolupracovníkov:

Využívate možnosť poistenia v d.d.s. Stabilita? Ak áno, čo vás k tomu viedlo?

 

Iveta DančováIng. Iveta DANČOVÁ, referát zabezpečovania kvality

     V d.d.s. Stabilita som prakticky od začiatku. Som spokojná so spravovaním môjho účtu v tejto spoločnosti a taktiež aj s príspevkom  môjho zamestnávateľa  ŽP a.s. Zmluva je vyhotovená tak, že úspory, ktoré mám priamo podliehajú dedeniu,  takže sa nestratia alebo nerozplynú do neznáma. Využívam aj zákaznícky portál D.D.S Stability, kde sa môžem presvedčiť o stave svojho účtu.

 

Ing.Juraj HavranIng. Juraj HAVRAN, oceliareň

– Človek by už v mladosti mal myslieť na zabezpečenie v dôchodkovom veku. Jednou z možností je aj pripoistenie v DDS. Ja som tak urobil v januári 2 000 prijatím ponuky od zamestnávateľa, ŽP a.s., založiť si dobrovoľné pripoistenie k dôchodku. Viedla ma k tomu aj výhoda, že zamestnávateľ tiež prispieva určitou sumou. Za ďalšie plus dôchodkovej doplnkovej spoločnosti Stabilita považujem každoročné oznamy o zhodnocovaní a výške osobného konta.

 

Ing.Jana KohutováIng. Jana KOHÚTOVÁ, ŽP GASTROSERVIS, s.r.o.

  

– V doplnkovom dôchodkovom poistení som odvtedy, ako Železiarne Podbrezová vstúpili do tohto systému. Aj napriek tomu, že v tom čase ešte človek nerozmýšľa o dôchodku, myslím si, že je to veľmi dobrá, aj výhodná investícia. Navyše, Železiarne Podbrezová prispievajú maximálnou možnou čiastkou. Myslím si, že Stabilita zabezpečuje akýsi pocit istoty.

 

Ing.Roman KohutikIng. Roman KOHÚTIK, ŽP Informatika, s.r.o.

– Túto možnosť využívam od začiatku, už je to sedemnásť rokov. Každý by mal rozmýšľať o svojom zabezpečení do dôchodku, aj keď sa to v mladom veku zdá ešte zbytočné. Tento spôsob doplnkového dôchodkového sporenia je výhodný, vzhľadom na to, že prispieva aj zamestnávateľ, sú to najlepšie zúročené peniaze.

 

 

Ing.Ján LendackýIng. Ján Lendácky, odbor tech. a invest. rozvoja

   – Hoci to bolo v tom čase pre nás niečo nové, rozhodol som sa vstúpiť do dôchodkového poistenia hneď, ako sa tá možnosť v Železiarňach Podbrezová naskytla. Človek by mal využiť každú možnosť ako sa zabezpečiť do budúcnosti a toto je spôsob, ktorý považujem za správny. Môžem počítať s tým, že pri odchode do dôchodku si tým prilepším.

 

 

Ing.Pavol BeraxaIng. Pavol Beraxa, ŽP VVC, s.r.o.

-Sporenie považujem z dlhodobého hľadiska, s dôrazom na súčasné výšky dôchodkov, za jednu z alternatív ako si prilepšiť v budúcnosti na dôchodok. Najväčšou výhodou tohto druhu sporenia sú  príspevky zamestnávateľa, ktorý  prispieva mesačne rovnakou čiastkou ako zamestnanec. Pozitívom je aj možnosť získať daňovú úľavu do výšky 180 eur.  Z pohľadu priameho zhodnotenia vkladov je to už na zamyslenie či využiť tento typ sporenia.