Nová profilácia STEAM v SG ŽP

 

Od septembra 2018 otvárame v našom gymnáziu novú profiláciu STEAM. Jej názov vznikol zo začiatočných písmen slov Science, Technology, Engineering, Arts, Matematics. Našim cieľom je pripraviť žiakov na vysokoškolské štúdium prírodovedného, technického a environmentálneho zamerania, ale aj iných odborov, napríklad na štúdium medicíny a farmácie.

Rozvoj prírodovedného vzdelania je spojený s rozvojom výroby, techniky a technických aplikácií. Nároky spoločnosti na kvalitu prírodovedného a technického vzdelania neustále stúpajú. V našom školskom systéme však dosiaľ prevažuje model, ktorý zdôrazňuje dodržiavanie štruktúry prírodných vied vo vzdelaní a riadi sa striktnými osnovami.  Samostatne sa učí fyzika, chémia, biológia, informatika. Uplatňovanie tohto modelu vedie k roztrieštenosti a izolovanosti prírodovedného poznania žiaka. Skúsenosť a vlastná aktivita žiaka sú potlačované. Základné pojmy a princípy jednotlivých vied si žiak osvojuje prevažne pamäťovo a zručnosti získava formou navykania si. Navyše u gymnaziálneho vzdelávania je technická zložka vzdelávania zúžená len na oblasť informačných a komunikačných technológií (ďalej IKT), prípadne sa vyskytuje v podobe informácií o praktickom využití techniky.

My chceme priblížiť vyučovanie reálnemu životu, zvýšiť zastúpenie praktických činností a osobných skúseností a nahradiť teoretické a izolované poňatie výučby vzájomným prepojením prírodovedných predmetov, techniky, informatiky a matematiky. Vzdelávanie je pritom orientované tak, aby žiak získaval informácie prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov v laboratóriu a v prírode, pracoval s grafmi, tabuľkami, schémami, obrázkami, využíval prostriedky IKT pri vyhodnocovaní a spracovaní získaných údajov, vytváral si vlastný úsudok o tých poznatkoch, ktoré sú dôležité pre život v 21. storočí a vedel získané poznatky aplikovať v praxi.

Učebný plán sme preto upravili zavedením predmetov Experimentálna prírodovedaModelovanie a riadenie systémov, ktoré sa vyučujú blokovo po tri hodiny v prvom a druhom ročníku, vytvorili sme aj predmet Tvorba projektu v treťom ročníku a predmet Aplikovaná matematika v štvrtom ročníku.

Pri výučbe žiaci používajú notebooky, ktoré sú im poskytnuté bezplatne. Pracujú v moderných učebniach vybavených najnovšími technológiami (napr. meracími systémami, simulátormi technických zariadení, 3D tlačiarňou). Spolupracujú s dcérskymi spoločnosťami Železiarní Podbrezová a.s. – ŽP Informatikou a ŽP Výskumno-vývojovým centrom,  vysokými školami a inými inštitúciami.

Zavedením profilácie STEAM ponúkame prípravu kvalitne vzdelaných, flexibilných absolventov gymnázia schopných zvládnuť vysokoškolské štúdium v daných zameraniach. Veď kvalifikovaní pracovníci v  technických povolaniach patria v súčasnosti k tým najžiadanejším na trhu práce, čo im dáva veľkú šancu na úspešné uplatnenie sa v ďalšom živote.