Súťaž medzi zmenami v prevádzkarni energetika

 

Už deviaty rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Kritéria súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Ako každý rok, aj teraz vám predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

O priebehu súťaže v energetike nás informoval Milan Medveď, vedúci strediska v starom závode, pracoviská – vodné elektrárne (hydrocentrála Jasenie, hydrocentrála Dubová, hydrocentrála Piesok, malá vodná elektráreň Predajná a prislúchajúce vtokové zariadenia – hate), vstupná rozvodňa starý závod, rozvodňa ZPO, EOP, údržba plynových kotolní, údržba energetických rozvodov technických plynov, čerpacia a filtračná stanica, čerpacia stanica oteplených vôd, rozvody pitnej a úžitkovej vody.

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2019?

– Súťaž medzi zmenami pokračovala aj v minulom roku v nezmennej forme. Zapojení sú do nej zamestnanci elektrární Piesok, Jasenie, Dubová, malej vodnej elektrárne Predajná, vtokové zariadenia – hate a údržby rozvodu technických plynov.

Kritériá súťaže sú rovnaké ako každý rok alebo pribudli v minulom roku nové hodnotiace prvky?

– Tak, ako po minulé roky, aj v roku 2019 ostali kritériá nezmenené.

Vo vodných elektrárňach sú kritériá zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie, to znamená využitie maximálneho množstva prietočnej vody a minimalizovanie poklesu výroby z dôvodu prestojov, kritériá zohľadňujúce pracovnú úrazovosť a poriadok na pracovisku.

Pre pracovisko údržby technických plynov sú kritériá zamerané na dodržiavanie predpísaného denného maximálneho množstva zemného plynu a dodržiavanie tolerancie využitia acetylénových zväzkov, kritériá zohľadňujúce pracovnú úrazovosť a poriadok na pracovisku.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

– Medzi zamestnancami údržby technických plynov má na výsledné hodnotenie najväčší vplyv kritérium dodržiavanie tolerancie využitia kapacity acetylénových zväzkov.

Medzi zamestnancami elektrární a vtokových zariadení – hatí sú to kritériá zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie, ktorá je ovplyvňovaná výdatnosťou vodných tokov a technickým stavom technologického zariadenia vodných elektrární.

Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2019?

– Víťazom súťaže medzi zmenami za rok 2019 bola zmena „A“, ktorú vedie zmenový majster Erik Krajči.

Čo postavilo víťaznú zmenu do popredia pred ostatné kolektívy?

– Súťaž medzi zmenami bola v roku 2019 vcelku vyrovnaná, rozdiely medzi zmenami boli minimálne. Poďakovanie za dobre odvedenú prácu patrí aj ostatným zmenám strediska prevádzkarne energetika starý závod.