Gymnazisti si prebrali maturitné vysvedčenia, učni výučné listy

 

Na prelome mesiacov máj a jún ukončili štúdium v Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová ďalší absolventi. Žiaci organizačnej zložky Súkromného gymnázia ŽP si prebrali koncom mája maturitné vysvedčenia a žiaci organizačnej zložky Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP, trojročného učebného odboru obrábač kovov, dostali začiatkom júna výučné listy.

 

Úspešní absolventi učebného odboru obrábač kovov. Foto: I. Kardhordová
Úspešní absolventi učebného odboru obrábač kovov

 

Dňa 29. mája sa zišli žiaci organizačnej zložky Súkromného gymnázia ŽP v školskej klubovni, aby zakončili štvorročné štúdium prebratím maturitných vysvedčení. Celkove v našej škole zmaturovalo 44 gymnazistov v odboroch informatika a šport.

V úvode sa prítomným prihovorila riaditeľka školy Ing. Miriam Pindiaková, ktorá privítala všetkých zúčastnených, osobitne zástupcov zriaďovateľa školy zo ŽP a.s., a to členku predstavenstva a personálnu riaditeľku Ing. Máriu Niklovú, člena predstavenstva a obchodného riaditeľa Ing. Vladimíra Sotáka ml. a zástupcu rady školy Ing. Martina Domovca, asistenta výrobného riaditeľa. Prítomní boli aj triedni učitelia Mgr. Alexander Jirmer a Mgr. Katarína Tajbošová.

Nasledoval príhovor Ing. Márie Niklovej, ktorá začala slovami: „Stretávame sa tentokrát za trochu iných podmienok, ako sme zvyknutí. Nie je to slávnostné vyraďovanie za účasti rodičov, možno aj starých rodičov alebo priateľov. Žiaľ, tohtoročná situácia je trochu iná, ale verím, že aj takýto mini slávnostný ráz vám bude postačovať.“ Ing. Mária Niklová poďakovala pedagógom, ktorí mali so žiakmi trpezlivosť počas celého štúdia a na záver popriala maturantom všetko dobré do ďalšieho života, správny výber škôl a profesií.

Čerstvým absolventom sa potom prihovorila aj riaditeľka školy Ing. Miriam Pindiaková: „Dnes je deň, na ktorý ste sa tak netrpezlivo tešili a ktorý ste túžobne očakávali. Je to záver stredoškolského štúdia, posledný deň v strednej škole. Stretávame sa po viac ako dvoch mesiacoch. Mimoriadna situácia, ktorá nastala, nás prinútila prijímať mimoriadne opatrenia a klasická forma vyučovania sa zmenila na dištančnú, s ktorou ste sa nie všetci na začiatku úplne stotožnili a potrebovali ste trochu usmerniť. Ale keďže sa tu stretávame všetci, tak môžem konštatovať, že ste to úspešne zvládli, čo ma nesmierne teší.“ V závere svojho príhovoru popriala maturantom do ďalšieho života veľa šťastia a úspechov, či už v študijnom, pracovnom alebo osobnom živote.

Na základe študijných výsledkov boli administratívne vyhodnotené maturitné vysvedčenia, ktoré si žiaci postupne prebrali. Nasledovalo oceňovanie žiakov za výborné študijné výsledky, mimoškolské aktivity v oblasti športu alebo kultúry, ale aj za propagáciu školy.

 

Najlepšia žiačka školy Timea Libičová dostala šperk od ALO DIAMONDS. Na fotografii spolu s Ing. V. Sotákom ml. a Ing. M. Pindiakovou. Foto: I. Kardhordová
Najlepšia žiačka školy Timea Libičová dostala šperk od ALO DIAMONDS. Na fotografii spolu s Ing. V. Sotákom ml. a Ing. M. Pindiakovou

 

V aktuálnom školskom roku sa najlepšou žiačkou organizačnej zložky Súkromného gymnázia ŽP stala Timea Libičová, ktorá si prebrala z rúk obchodného riaditeľa Ing. Vladimíra Sotáka ml. cenu od ALO DIAMONDS.

Ing. Vladimír Soták ml. odovzdáva ocenenie Martinovi Brečkovi, v pozadí Ing. Miriam Pindiaková, riaditeľka Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová. Foto: I. Kardhordová
Ing. V. Soták ml. odovzdáva ocenenie Martinovi Brečkovi, v pozadí Ing. M. Pindiaková, riaditeľka Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová

Ďalším oceneným bol Martin Brečka za mimoriadnu aktivitu v propagácii školy. Získal stoeurový šek od predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Ing. Vladimíra Sotáka a darčekovú poukážku do kníhkupectva Panta Rhei.

Ocenenia získali aj títo žiaci: Timea Libičová za výborný prospech, Ema Jedličková za reprezentáciu školy na olympiáde v anglickom jazyku a výborný prospech, Anežka Smarkoňová za reprezentáciu školy na športových podujatiach, Viktória Kološtová za výborný prospech, Martin Pribylina za reprezentáciu školy v informatických olympiádach a súťažiach a Andrea Snopková za reprezentáciu školy v kultúrnych, školských a triednych akciách a projektoch. Všetci ocenení dostali darčekové poukážky do kníhkupectva Panta Rhei.

Najlepšou triedou sa stala 4.G. Získala 500-eurový šek, ktorý venoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Vladimír Soták.

 

Najlepšia trieda 4.G pred budovou školy so svojím učiteľom Mgr. A. Jirmerom objektívom I. Kardhordovej
Najlepšia trieda 4.G pred budovou školy so svojím učiteľom Mgr. A. Jirmerom

 

V závere slávnostného aktu zaznelo aj symbolické posledné zvonenie, ktoré rozozvučala Timea Libičová, ako najlepšia žiačka školy.

Dňa 2. júna sa v školskej klubovni ako poslední stretli absolventi organizačnej zložky Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP, aby si prebrali výučné listy za úspešne ukončenie trojročného štúdia v učebnom odbore obrábač kovov.

Ing. M. Pindiaková, Ing. M. Niklová a Ing. J. Pôbiš počas slávnostného aktu odovzdávania výučných listov absolventom učebného odboru obrábač kovov. Foto: I. KardhordováZa prítomnosti členky predstavenstva a personálnej riaditeľky Ing. Márie Niklovej, riaditeľky školy Ing. Miriam Pindiakovej a triedneho učiteľa Ing. Juraja Pôbiša si výučné listy prevzalo 11 žiakov. Väčšina z nich má záujem pracovať vo svojej materskej spoločnosti. Hoci je aktuálna situácia v tomto roku trochu komplikovanejšia, vedenie Železiarní Podbrezová garantuje všetkým absolventom prácu vo fabrike.

Nasledovalo oceňovanie žiakov, kde boli odmenení Patrik Dekrét za veľmi dobrý prospech a vzorný prístup k štúdiu a René Hützenpichler za výborný prospech.
V závere slávnostného aktu absolventom takisto zaznelo posledné zvonenie, ktoré akoby symbolizovalo, že kde sa niečo končí, tam sa niečo nové začína.