Skúšky žiakov v základnom kurze zvárania

 

Dňa 16. marca sa vo Zváračskej škole ŽP a.s. uskutočnili skúšky odbornej spôsobilosti šiestich žiakov druhej skupiny štvrtého ročníka študijného odboru mechanik strojov a zariadení zo Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová, v základnom kurze zvárania.

Žiaci tým úspešne absolvovali základný kurz zvárania plameňom v rámci učebných osnov predmetu odborný výcvik, podľa smernice Výskumného ústavu zváračského Bratislava, v zmysle STN 05 0705. Odborná príprava v kurze bola vykonaná podľa osnovy a pozostávala z teoretickej prípravy a praktického výcviku. Cieľom teoretickej prípravy bolo pripraviť účastníka kurzu na skúšku z profesionálnych znalostí a legislatívy pri zváraní. Praktická príprava pozostávala z výcviku zvárania tupých a kútových zvarov na plechoch a rúrach v rôznych polohách. Praktický výcvik viedol inštruktor zváračskej školy s platným certifikátom inštruktora zvárania. Cieľom praktického výcviku bolo naučiť účastníka kurzu bezpečne obsluhovať a manipulovať so zváracím zariadením, nastavovať parametre zvárania, používať prípravky a zhotovovať zvarové spoje v súlade s požiadavkami na kvalitu.

Dávid Štubniak pri zváraní skúšobnej vzorkySkúška odbornej spôsobilosti pozostávala z teoretickej a praktickej časti a slúžila na overenie vedomostí a zručností účastníkov kurzu, za prítomnosti skúšobného orgánu. Teoretická skúška bola skúškou znalostí, týkajúcich sa technológie zvárania a legislatívy pri zváraní. Praktická skúška bola vykonaná na skúšobných vzorkách (plechoch a rúrach) známej kvality. Účastníci kurzu si pod vedením inštruktora zvárania pripravili, pred praktickou skúškou, skúšobné vzorky, ktoré zostehovali a označili evidenčným číslom skúšky zvárača a polohou zvaru. Následne vyhotovili zváraním plameňom tupý zvar na plechu v polohe PA a PF, kútový zvar v polohe PB a PF s technikou zvárania dopredu a tupý zvar na rúre v polohe PC a PH s technikou zvárania dozadu. Všetky skúšobné vzorky boli vyhodnotené vizuálnou kontrolou podľa normy STN EN ISO 5817, stupeň kvality C, okrem neprievarov. Maximálna povolená dĺžka neprievaru je desať milimetrov a hĺbka desať percent hrúbky základného materiálu, maximálne jeden milimeter. Ak by niektorá zo skúšobných vzoriek pri hodnotení nevyhovela, bola by celá praktická skúška nevyhovujúca. Ak kandidát nevyhovie pri teoretickej alebo praktickej skúške, môže ju opakovať. Podmienky a rozsah opakovacej skúšky určí skúšobný orgán, so zreteľom na hodnotenie predchádzajúcich skúšok. Opakovaciu skúšku vykoná z tej časti skúšky, ktorá bola nevyhovujúca. Účastník kurzu môže skúšku dvakrát opakovať, maximálne do troch mesiacov. Pred každou opakovacou praktickou skúškou však musí absolvovať primeraný zácvik v dĺžke trvania najmenej tri dni.

Úspešne vykonaná skúška oprávňuje absolventov kurzu zvárať plameňom a rezať kyslíkom zariadenia z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev, ktoré nevyžadujú skúšku zvárača podľa STN EN ISO 9606-1. Dokladom o kvalifikácii zvárača je zváračský preukaz alebo identifikačná karta. Po preskúmaní zaslaných dokumentov Výskumný ústav zváračský Bratislava potvrdí a zaeviduje základné skúšky zváračov a vydá identifikačné karty odborníka vo zváraní. Na základe protokolov zo skúšok zaznamená do osobného konta zvárača získanú kvalifikáciu. Skúška platí dva roky odo dňa vykonania vyhovujúcej skúšky. Platnosť skúšky možno predĺžiť na každé ďalšie dva roky periodickým preskúšaním podľa STN 05 0600, STN 05 0601, STN 05 0610, STN 05 0630 (netýka sa zváračov plastov a spájkovačov).

Po ukončení strednej školy a nástupu do zamestnania v ŽP a.s., sa tak môžu absolventi školy okamžite zapojiť do údržbárskych činností a využiť klasifikáciu aj ako zvárači. Okrem toho si ľahšie rozšíria oprávnenia na ďalšie metódy zvárania lebo už majú skúsenosti so zváraním.