Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument  D-05/2020 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci. V marci boli zverejnené:

Organizačné normy
Smernica S-005/2021

revízia 2, zmena 0

Štatút stravovacej komisie
Smernica S-020/2020

revízia 0, zmena I

Činnosť zváračskej školy
Smernica S-264/2020

revízia 3, zmena I

Príprava a vzdelávanie zamestnancov  ŽP a.s.
Smernica S-434/2021

revízia 4, zmena 0

Činnosť prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr
Smernica S-475/2018

revízia 3, zmena I

Tvorba zákazkových čísiel v ŽP a.s.
Smernica S-512/2019

revízia 3, zmena I

Činnosť prevádzkarne energetika

 

 

Individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva ŽP a.s.
Rozhodnutie č. 04/2021 Prevencia pred šírením nového ochorenia COVID-19 – dcérske spoločnosti

 

 

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.
Rozhodnutie č. 10/2021 Vstup/výstup a vyvážanie materiálu zo ŽP a.s. počas rekonštrukcie cesty I/66 v Podbrezovej
Príkaz č. 06/2021 Prevencia pred šírením nového ochorenia COVID-19
Príkaz č. 07/2021 Kontrola, údržba a prehliadka stavu elektrického zariadenia v ŽP a.s.
Opatrenie č. 02/2021 Systémy environmentálneho manažérstva a riadenia bezpečnosti práce na rok 2021 v ŽP a.s.
Opatrenie č. 03/2021 Technicko-organizačné  opatrenia pre zabezpečenie legislatívnych povinností zákona o energetickej efektívnosti

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení, zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm