Rok 2020 bol poznačený covidom

 

Rok 2020 patril, nielen pre našu spoločnosť, medzi tie najťažšie. Plán výsledku hospodárenia spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s., bol  pre rok 2020 pred zdanením stanovený na 1 milión eur straty. Prvých päť mesiacov  roku 2020 sme sa v prevádzkovej činnosti  hospodárenia držali na „kladnej nule“, ale neskôr to boli už len straty.

V dôsledku zníženia dopytu po našich výrobkoch došlo k poklesu výroby, k zmenám organizácie práce a k zníženiu predaja našich výrobkov. V dôsledku tejto situácie, aj napriek Covid prvej pomoci od štátu, nakoniec skutočný výsledok hospodárenia v prevádzkovej činnosti za rok 2020 bol stratový v hodnote -7 942 tisíc eur. Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti, predovšetkým vďaka dividendám od dcérskych spoločností z výsledkov predchádzajúceho roka, bol zisk 3 499 tisíc eur.

Tržby za naše výrobky a služby sme v roku 2020 dosiahli len vo výške 196 miliónov eur, v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to o 22 percent menej. Náklady na výrobnú spotrebu boli  nižšie len o 16,5 percenta. Rúr na predaj sme vyrobili o 20,5 tisíca ton menej, ako stanovil plán.

Účtovná hodnota majetku spoločnosti ŽP a.s., ku koncu roka 2020 predstavuje hodnotu 291 miliónov eur. Vďaka preinvestovaniu 13,4 milióna eur, vzrástol dlhodobý hmotný majetok medziročne o viac ako 5 miliónov eur. Pohľadávky z obchodného styku poklesli o 3,5 milióna eur, zásoby o 1,5 milióna eur. Majetok spoločnosti je krytý vlastnými zdrojmi na úrovni 71 percent, úverová zadĺženosť, v porovnaní s predchádzajúcim rokom, narástla o 5 percent, na 16,5 percenta.

Správnosť, pravdivosť a preukázateľnosť zobrazenia finančnej situácie a výsledku hospodárenia spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. k 31. decembru 2020 overila a potvrdila audítorská spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. Bratislava.