Rekonštrukcia budovy zváračskej školy

 

Cez letné prázdniny prebiehali stavebné práce na rekonštrukcii budovy zváračskej školy v starom závode, na Planieri. Objekt zváračskej školy v súčasnosti patrí odboru riadenia a zabezpečenia kvality (Gork). Stavba bola pôvodne projektovaná ako kompresorová stanica, neskôr slúžila ako kompenzácia vyšších harmonických prúdov pre prevádzkareň oceliareň. Od roku 2001 je objekt využívaný ako zváračská škola.

Zámerom rozhodnutia vedenia ŽP a.s. pre rekonštrukciu bolo zlepšiť sociálne a energetické podmienky a obnoviť poškodené konštrukčné prvky, ktoré boli zubom času zvetrané a vyžadovali si ošetrenie, konzerváciu, niekde až výmenu. Proces rekonštrukcie zabezpečoval odbor technického a investičného rozvoja (Ttir). Začiatkom roka bol vypracovaný projekt pre rekonštrukciu budovy, následne bolo zabezpečené stavebné povolenie a po výbere zhotoviteľa a začatí stavby bolo až po kolaudáciu odborne vedené uskutočňovanie stavby. Po dokončení všetkých prác prebehlo kolaudačné konanie s miestnym zisťovaním a k 15. októbru 2020 nadobudlo právoplatnosť vydané kolaudačné rozhodnutie, ktoré povoľuje užívanie stavby ako priemyselnej budovy.

Stavebnými úpravami sa nezmenil konštrukčný systém ani tvarové riešenie objektu. Nakoľko jestvujúca obvodová konštrukcia nespĺňala súčasné tepelnotechnické nároky, pri rekonštrukcii steny a nová strecha objektu boli zateplené. Pričom boli vymenené aj nové okenné výplne v otvoroch a inštalovaná nová brána s elektrickým pohonom. V budove bola sčasti zrealizovaná zmena dispozície: dobudovanie niektorých priečok, zmeny dverí, nahradenie sklobetónu a zníženie podhľadov. Realizované boli nové dlažby a podlahy, obklady, nátery a maľby. Bola vybudovaná nová prípojka kúrenia. Popri ústrednom kúrení boli vykonané práce aj v profesiách zdravotechnika, vzduchotechnika a elektro.

V rámci nového technického vybavenia bol pri rekonštrukcii zakúpený zvárací trenažér, zvárací stroj pre zváranie netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére, rezací stroj na plazmu a kancelársky nábytok.

Vzhľadom na to, že príprava a realizácia rekonštrukcie boli vykonávané počas beztak náročného obdobia opatrení proti šíreniu COVID pandémie, ďakujeme všetkým zúčastneným zo Železiarní Podbrezová a.s. a zhotoviteľovi Sunik s.r.o. za zvýšené úsilie a dobrý výsledok.