*** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž ***  

Čitateľská súťaž –
Odpoveďou na záchranu fabriky bola revitalizácia

Železiarne Podbrezová v 2020 oslavujú už stoosemdesiat rokov svojej existencie. Ich bohatý vývoj si v tomto roku pripomíname aj na stránkach Podbrezovana prostredníctvom čitateľskej súťaže. Vašou úlohou je pozorne čítať a prostredníctvom ústrižkov odpovedať na otázky, ktoré následne zašlete do redakcie. V každom vydaní Podbrezovana žrebujeme jedného výhercu, ktorý bude vecne odmenený. O záverečnú Cenu generálneho riaditeľa ŽP a.s. však budú súťažiť len tí, ktorí správne odpovedia na všetky otázky. Držíme vám prsty. Potešíte nás, ak prispejete zaujímavými námetmi a tipmi súvisiacimi s našou históriou k spestreniu obsahu novín.

Začiatky po transformácii podbrezovských železiarní na akciovú spoločnosť neboli vôbec jednoduché. Najkritickejším obdobím v novodobej histórii železiarní bol práve rok 1993. Východné aj vnútrozemské trhy sa rozpadli. Prijatá bola nová filozofia smerovania na západ. Strategickým krokom bolo založenie medzinárodnej obchodnej spoločnosti PIPEX International AG 7. októbra 1993. Recesia postihla najmä výrobu bezšvíkových rúr. Preniknutie na trhy Európskeho spoločenstva prekazili antidumpingové opatrenia. Všeobecné problémy v strojárstve sa podpísali aj na nízkom dopyte po hutníckych výrobkoch. Boj o prežitie viedli nielen samotné podbrezovské železiarne, ale aj ostatné konkurujúce si spoločnosti.
Úbytok prevádzkového kapitálu zo stratového hospodárstva bol permanentný a pridružila sa aj nevhodná licenčná politika vlády SR, ktorá umožnila vývoz kovového odpadu do zahraničia. Spoločnosť sa ocitla v červených číslach, v rokoch 1993 – 94 zaznamenala stratu pol miliardy slovenských korún. A nastal opäť zlomový okamih. Buď fabrika padne alebo sa pozviecha a pôjde ďalej. Všetky naokolo popadali, aj záchrana tej podbrezovskej si vyžiadala veľa umu, odhodlania čeliť nepriaznivým vplyvom a zvoliť správnu stratégiu. Dňa 11. júla 1994 bolo zvolané mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom bol prijatý nový model riadenia. Členovia predstavenstva sa súčasne stali výkonnými riaditeľmi spoločnosti. Predsedom predstavenstva sa stal Ing. Vladimír Soták.
Od augusta toho roku pôsobila vo firme skupina špecialistov švajčiarskej poradenskej spoločnosti J.P. Calmes Consultans. Záver hĺbkovej analýzy potvrdil, že akciová spoločnosť má potenciál stať sa ziskovým hutníckym podnikom, musí však splniť podmienky reštrukturalizácie bankového dlhu, s cieľom prekonania existujúcich problémov a zvyšovaním účinnosti riadiacej štruktúry. Prijatý bol revitalizačný program a v druhej polovici roku 1995 už spoločnosť vykazovala zisk.
Hneď prvý rok od revitalizačného programu sa železiarne ocitli v zelených číslach a postupne sa zlepšovala aj platobná bilancia. Okrem toho filozofia spoločnosti, ktorá dbala na neustále sa zlepšujúcu kvalitu, ako komplexný nástroj pre zabezpečenie spokojnosti zákazníkov, prijala v roku 1997 Koncepciu a stratégiu kvality Železiarní Podbrezová. Všetky výrobné prevádzkarne mali dostatok zákaziek.
Významným rokom v oblasti finančného hospodárenia bol rok 1999. Posilňujúca stabilizácia spoločnosti umožnila aj naďalej upevňovať obchodné vzťahy s dodávateľmi vstupných materiálov. ŽP mali povesť solventného partnera, čo sa prejavilo ďalším zvýšením počtu dlhodobých zmluvných vzťahov a vytvorenia podmienok pre rast nárokov voči dodávateľom v oblasti kvality, cien a termínov dodávok.

V roku 1999 ocenilo snahu podbrezovských železiarní aj Ministerstvo hospodárstva SR a udelilo im ocenenie „Najlepší exportér roka“, následne v roku 2000 Hospodársky klub udelil ocenenie „Zlatý biatec“ za príkladnú transformáciu štátneho podniku na súkromnú firmu.
Revitalizačný program umožnil podbrezovským železiarňam realizovať novú stratégiu, založenú na diverzifikácii podnikateľskej činnosti. Popri výrobe oceľových bezšvíkových rúr v materskej spoločnosti sa začali orientovať na výrobu v oblasti ťažkého strojárstva a metalurgie a oblasť cestovného ruchu. Kúpou podniku ŽĎAS, a.s. sa v roku 2002 začala formovať skupina podnikov ŽP Group a táto spoločnosť sa stala jej strategickou spoločnosťou. Podnikala v oblasti výroby zariadení valcovní a tvárniacich strojov, ale aj rekonštrukcií a modernizácií, v rozsahu dodávok kompletných výrobných celkov. Až po jednotlivé stroje. Výrobky metalurgie zaraďovali ŽĎAS a.s. medzi popredných európskych výrobcov. Ich výrobný program dopĺňala strojárska výroba dcérskej spoločnosti TS Plzeň a.s. dodávkami pre cukrovary, vulkanizačnými lismi na výrobu pneumatík, dodávkami pre valcovne a hydraulické kovové lisy. Výroba v oblasti ťažkého strojárstva tvorila druhý pilier diverzifikačného podnikateľského zámeru ŽP a.s. Integrovanú súčasť podnikania v oblasti cestovného ruchu tvorí spoločnosť Tále a.s. Rekreačný komplex akciovej spoločnosti Tále, ako subjekt cestovného ruchu, predstavuje tretí pilier podnikania.
S cieľom zabezpečenia maximálnej sofistikácie výroby a technologických postupov bolo vytvorené výskumno-vývojové centrum. Dcérska spoločnosť ŽP VVC zaznamenala od svojho vzniku v roku 2008 významné úspechy na poli vedy a výskumu nielen v materskej spoločnosti. O ďalších spoločnostiach sa dočítate v našom poslednom súťažnom kole.

 

———————————————————————————————————— 

Súťažná otázka č.23

V ktorom roku bol prijatý nový model riadenia spoločnosti?

Ak vám chýba odpoveď z niektorého kola, môžete použiť prvého žolíka
a odpovedať aj na otázku: Kedy vznikla spoločnosť ŽP VVC, s.r.o.?

Odpoveď: ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
Meno a priezvisko, os. číslo, prevádzkareň/útvar: …………………………
……………………………………………………………………………………………….

Správne odpovede zasielajte na vystrihnutom kupóne do redakcie
Podbrezovana, najneskôr do desiatich dní od vydania aktuálneho čísla.

———————————————————————————————————— 

 Kúpou ŽĎAS-u sa začala formovať ŽP GROUP.   Foto: archív redakcie