Voľby členov  Dozornej rady ŽP a.s. & Volebný poriadok

  sa začnú 16. novembra o 6. hodine a skončia 20. novembra o 12. hodine

Ján CIPCIAR – kandidát navrhnutý odborovou organizáciou

Narodený: 13. októbra 1972
Bytom: Brezno, Fraňa Kráľa 1224/4
Rodinný stav: ženatý
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: SOU hutnícke, Podbrezová, študijný odbor elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení, rok ukončenia školy 1992.
Priebeh zamestnania v ŽP a.s.: V decembri 1990 nastúpil do ŽP a.s. ako elektromechanik do prevádzkarne údržba, kde pracoval až do nástupu na základnú vojenskú službu v októbri 1992. Po jej ukončení, v októbri 1993, pracoval ako elektromontér v prevádzkarni elektroservis. Od novembra roku 1997 do februára 1998 bol dočasne poverený výkonom funkcie majstra elektrodielne v novom závode, od marca 1998 už pracoval ako majster a túto pozíciu v rámci elektroúdržby vykonáva až dodnes. Úspešne pôsobí ako odborový funkcionár a aktívne sa zapája do odborovej činnosti, čo viedlo aj k jeho nominácii za kandidáta na člena Dozornej rady ŽP a.s.

Ing. Peter KOHÚT – kandidát navrhnutý oprávnenými voličmi

Narodený: 17. júna 1977
Bytom: Brezno, Krčulova 1205/32
Rodinný stav: ženatý
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta Trnava, študijný odbor aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle, rok ukončenia 2000.
Priebeh zamestnania v ŽP a.s.: Do ŽP a.s. nastúpil v júli 2006 na robotnícku pozíciu zoraďovač valcov, ťahač rúr do prevádzkarne ťaháreň rúr. Už od októbra 2006 pracuje ako systémovo-prevádzkový zamestnanec informačných systémov pre prevádzkareň ťaháreň rúr a v prípade potreby aj ako robotník na pozíciách kontrolný robotník na rošte II. a zoraďovač valcov. Menovaný má výborné odborné znalosti a schopnosť komunikácie s ľuďmi na všetkých úrovniach, čo je pri jeho práci veľmi potrebné. Preto mu ani práca s ľuďmi nie je cudzia a je vždy ochotný svojim kolegom, pracovníkom prevádzkarne a podniku pomôcť a poradiť s akýmkoľvek problémom. K prideleným úlohám, či už v rámci prevádzkarne alebo v rámci celého podniku, sa stavia zodpovedne a s vážnosťou. Jeho zanietenosť k práci je vidieť nielen počas pracovného času, ale i v čase osobného voľna, kedy je ochotný pomôcť a poradiť, prípadne prísť na pracovisko, aby sa popasoval s problémom. Svoje nadobudnuté znalosti a zručnosti v oblasti informačných technológií aktívne využíva pri plnení rôznych projektov, ktoré v konečnom dôsledku prispievajú k skvalitneniu práce a rozvoju našej spoločnosti. Je zodpovedný, cieľavedomý, dokáže niesť zodpovednosť za rozhodnutia a hájiť záujmy Železiarní Podbrezová a.s., čo viedlo k jeho navrhnutiu na kandidatúru do Dozornej rady ŽP a.s.

Ing. Pavol MAŤAŠ – kandidát navrhnutý oprávnenými voličmi

Narodený: 3. novembra 1968
Bytom: Brezno, Malinovského 1112/26
Rodinný stav: ženatý
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárska technológia, rok ukončenia 1992.
Priebeh zamestnania v ŽP a.s.: Menovaný nastúpil v septembri 1992 ako robotník do prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr. Od 1. októbra 1993 do 5. apríla 1994 pracoval ako technológ, potom nastúpil na základnú vojenskú službu. Po návrate, v marci 1995, zastával pozíciu samostatný technológ vo valcovni bezšvíkových rúr až do konca roka 1999, kedy prešiel na pozíciu špecialista – technológ tejto prevádzkarne. Ako technológ tu pracuje až do súčasnosti. Okrem toho v prípade potreby je schopný vypomáhať aj v robotníckych profesiách, konkrétne v profesiách kontrolór povrchu rúr a zoraďovač kalibračných rád v prevádzkarni valcovňa bezšvíkových rúr. Je iniciatívny a tvorivý, spolupracoval na všetkých projektoch súvisiacich s modernizáciou valcovne bezšvíkových rúr. Je komunikatívny a ochotný pomáhať, zapája sa a spolupracuje nielen v rámci prevádzkarne, ale aj s inými prevádzkarňami a odbormi, navrhuje projekty, ktoré zlepšujú kvalitu práce v prevádzkarni, je systematický a cieľavedomý, so zameraním na záujmy firmy. Na základe pracovného a osobnostného hodnotenia bol navrhnutý za kandidáta do Dozornej rady ŽP a.s.

Ing. Miroslav VRABEC – kandidát navrhnutý odborovou organizáciou

Narodený: 27. decembra 1970
Bytom: Lom nad Rimavicou, Drábsko 68
Rodinný stav: ženatý
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Technická univerzita Košice, Hutnícka fakulta, študijný odbor hutníctvo železa a ocele, rok ukončenia 2010.
Priebeh zamestnania v ŽP a.s.: Do ŽP a.s. nastúpil 22. augusta 1989 ako delič rúr prevádzkarne ťaháreň rúr 2 a pracoval na tejto pozícii až do nástupu na základnú vojenskú službu v januári 1992. Od júna 1992 pracoval ako rovnač – odhraňovač rúr prevádzkarne ťaháreň rúr 2 do konca roka 1999, od roku 2000 ako predák prevádzkarne ťaháreň rúr 2, od 1. septembra 2002 ako majster ťahacích stolíc a žíhacích pecí, ťahač – predák prevádzkarne ťaháreň rúr 2. V týchto profesiách, a tiež ako majster dispečer prevádzkarne ťaháreň rúr, pracoval až do roku 2011, kedy prestúpil do odboru bezpečnosti a životného prostredia, kde pracoval ako autorizovaný bezpečnostný technik. 28. októbra 2020 bol zvolený do funkcie predsedu ZO OZ KOVO ŽP a.s., čím vyústila jeho dlhoročná aktívna práca v dielenskom výbore. Prešiel od robotníckych až po riadiace pozície a jeho dobrý prehľad o fabrike, práca s ľuďmi, dobrá schopnosť komunikácie na všetkých úrovniach, vzťah k napĺňaniu sociálneho programu a aktívny záujem o napredovanie firmy ho predurčujú na kandidáta do Dozornej rady ŽP a.s.

 

Volebný poriadok
pre voľby a odvolanie člena Dozornej rady spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s., volených zamestnancami spoločnosti

Článok I.
Základné ustanovenia

1. V súlade s ustanovením § 200 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a článkom XII. platných Stanov spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. sa týmto volebným poriadkom pripraveným a schváleným Základnou organizáciou Odborového zväzu KOVO pri obchodnej spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. riadi priebeh konania volieb a odvolania členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti. Voľby členov dozornej rady volených zamestnancami organizuje predstavenstvo v spolupráci so Základnou organizáciou Odborového zväzu KOVO.
2. Dozorná rada spoločnosti má v čase vydania tohto volebného poriadku desať členov, z ktorých sedem členov volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti a troch členov volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti.

Článok II.
Aktívne a pasívne volebné právo

1. Právo voliť a odvolať členov dozornej rady majú zamestnanci, ktorí sú ku dňu volieb v hlavnom pracovnom pomere v akciovej spoločnosti.
2. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
3. Návrh na voľbu alebo odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti je oprávnená podať predstavenstvu odborová organizácia alebo spoločne aspoň 10 % oprávnených voličov.
4. Pri odvolaní sa postupuje podľa rovnakých princípov tohto volebného poriadku ako pri voľbe.
5. Podmienkou uvedenia kandidáta na hlasovacom lístku je jeho písomný súhlas s jeho kandidatúrou na člena dozornej rady. Kandidát sa môže vzdať svojej kandidatúry 1 deň pred konaním volieb, a to písomne do rúk predsedu Ústrednej volebnej komisie. Vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry nemožno vziať späť.

Článok III.
Volebné komisie

1. Voľby riadi Ústredná (centrálna) volebná komisia zložená z troch členov a to:
• 1 zástupcu spoločnosti,
• 1 zástupcu odborovej organizácie,
• 1 zástupcu zamestnancov – nečlenov odborovej organizácie.
Zo svojho stredu si volí predsedu, ktorý vystupuje v jej mene.
Členom volebnej komisie nemôže byť kandidát do dozornej rady volený zamestnancami.
Ústredná volebná komisia zabezpečí zhotovenie hlasovacích lístkov (Príloha č. 3) a volebných protokolov (Príloha č. 4) a ich doručenie prevádzkovým volebným komisiám. Ústredná volebná komisia rozhoduje v sporných prípadoch o platnosti hlasovacieho lístka.
Ústredná volebná komisia na základe volebných protokolov predložených prevádzkovými volebnými komisiami spočíta hlasy a vyhodnotí výsledky volieb. Vypracuje „Záverečný protokol“ o výsledkoch volieb členov dozornej rady volených zamestnancami (Príloha č. 5) a oboznámi s nimi zvolených kandidátov a oprávnených voličov.
2. Voľby sa uskutočňujú prostredníctvom organizačnej štruktúry Základnej organizácie OZ KOVO Železiarní Podbrezová a.s. t.j. v 13 volebných celkoch/ dielenských výboroch organizovaných v ŽP a.s., ktoré sú riadené prevádzkovými volebnými komisiami, zloženými z:
• 1 zástupcu DV OZ KOVO,
• 1 zástupcu vedenia prevádzky,
• 1 zástupcu zamestnancov – nečlenov odborovej organizácie.
Zo svojho stredu si volí predsedu, ktorý riadi jej činnosť.
Prevádzková volebná komisia dohliada na priebeh volieb v jednotlivých volebných celkoch a po uskutočnení volieb sčítava hlasy voličov a spisuje volebný protokol, ktorý odovzdá bezodkladne spolu s hlasovacími lístkami voličov Ústrednej volebnej komisii. Prevádzková volebná komisia pri sčítaní hlasov osobitne uloží do obálok osobitne platné hlasovacie lístky, osobitne neplatné hlasovacie lístky a osobitne nepoužité hlasovanie lístky.

Článok IV.
Hlasovacie lístky

1. Vyhotovenie hlasovacích lístkov a ich doručenie prevádzkovým volebným komisiám zabezpečí Ústredná volebná komisia.
2. Na hlasovacom lístku sú uvedení kandidáti navrhnutí odborovou organizáciou a kandidáti navrhnutí oprávnenými voličmi.
3. Neplatný je hlasovací lístok, ktorý: a) nie je na pôvodnom tlačive, alebo b) volič neoznačil zakrúžkovaním žiadneho kandidáta, c) volič označil zakrúžkovaním viacerých kandidátov.
4. Pre platnosť hlasovacieho lístka sa vyžaduje označenie jedného kandidáta zakrúžkovaním.
5. Na hlasovacie lístky upravené inak ako predpísaným spôsobom (zakrúžkovaním kandidáta), sa neprihliada.
6. V sporných prípadoch o platnosti hlasovacieho lístka rozhoduje Ústredná volebná komisia.

Článok V.
Hlasovanie

1. Dátum uskutočnenia volieb určí Ústredná volebná komisia po dohode so zástupcami spoločnosti a zástupcami zamestnancov.
2. Voľby sa konajú tajným hlasovaním.
3. Zamestnanec (volič) hlasuje osobne a tajne tak, že na hlasovacom lístku, ktorý obdrží od prevádzkovej volebnej komisie, zakrúžkovaním označí jedného kandidáta.

Článok VI.
Výsledky volieb

1. Na platnosť voľby alebo odvolania členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti sa vyžaduje, aby bolo tajné a aby sa volieb zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov.
2. Členom dozornej rady sa stane kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov.
3. V prípade zhodného počtu hlasov kandidátov sa musia voľby opakovať. Hlasuje sa pritom už len za jedného z dvoch kandidátov so zhodným počtom hlasov.
4. Po spočítaní hlasov a vyhotovení „Záverečného protokolu“ o výsledkoch volieb členov dozornej rady volených zamestnancami oboznámi Ústredná volebná komisia s výsledkami volieb zvolených kandidátov a oprávnených voličov.
5. Funkčné obdobie člena dozornej rady je päťročné. Končí sa: a) uplynutím funkčného obdobia, b) odvolaním z funkcie zamestnancami spoločnosti, c) odstúpením z funkcie, d) úmrtím.
6. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný to písomne oznámiť dozornej rade. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom vyhlásenia výsledkov volieb nového člena dozornej rady voleného zamestnancami.