S Ing. Jánom Gaboňom, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s. r. o.

Napriek recesii hodnotíme minulý rok pozitívne

 

 

Vývoj uplynulého roka nebol pre mnohé spoločnosti priaznivý. Ako ho hodnotíte vo vašej spoločnosti?
– Pre spoločnosť ŽP Informatika s.r.o. bol hlavne druhý polrok uplynulého roku, podobne ako pre väčšinu spoločností skupiny ŽP Group, poznamenaný celosvetovou recesiou hutníckeho priemyslu. Napriek tomu ho môžeme hodnotiť pozitívne, tak z pohľadu plnenia hospodárskeho výsledku, ako aj zabezpečenia bezpečnej prevádzky a rozvoja informačných systémov.
Už pri tvorbe projekčného plánu na rok 2019 sme zaznamenali stúpajúci trend požiadaviek na doplnenie, obmenu, prípadne tvorbu nových modulov aplikačného programového vybavenia s dopadom na požadovanú technickú infraštruktúru. Teší ma, že v priebehu roka sme dokázali aktívne reagovať aj na prichádzajúce nové požiadavky na zmenu IS nad rámec projekčného plánu.
Prioritou bude zabezpečenie bezporuchovej prevádzky všetkých komponentov IS.
Ako ste odštartovali nový rok?
– Mnohé z aktuálne realizovaných projektov prekračujú rámec kalendárneho roku – inovácia výrobného informačného systému, systému atestov, integrácia e-schránky na IS registratúra, podpora vnútropodnikovej prepravnej logistiky, investičný majetok. Verím, že uvedené projekty spolu s novými požiadavkami dokážeme realizovať k spokojnosti používateľov.
Čo bude pre vás v tomto roku najväčšou prioritou?
– Absolútnou prioritou pre nás tak, ako aj po iné roky, je zabezpečenie bezporuchovej prevádzky všetkých komponentov informačného systému. Popri tom sa sústredíme na zvýšenie kvality služieb outsourcingu, zefektívnenie plánovania a sledovania výkonov, realizáciu opatrení na zvýšenie bezpečnosti IS, zabezpečenie dostupnosti a obnovy odborných personálnych zdrojov.