Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2018 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci.

V máji boli zverejnené, resp. zverejnené a vydané:

Organizačné normy

Smernica S-271/2018

revízia 4, zmena I Organizačné normy, individuálne riadiace a informačné akty

Smernica S-301/2017

revízia 5, zmena II Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Smernica S-423/2018

revízia 2, zmena 0 Činnosť vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly výrobných prevádzkarní

Smernica S-426/2016

revízia 1, zmena I Činnosť vstupnej kontroly

Smernica S-439/2015

revízia 3, zmena III Technicko-technologická dokumentácia

Smernica S-445/2018

revízia 2, zmena 0 Systém riadenia kvality výrobkov dodaných zákazníkom na ďalšie spracovanie

Smernica S-491/2018

revízia 2, zmena 0 Plánovanie kvality

Pokyn PO-006/2016

revízia 1, zmena II Zabezpečenie čistenia a kontroly komínov

Pokyn PO-185/2018

revízia 2, zmena 0 Zber odpadového papiera v Železiarňach Podbrezová a.s.

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Opatrenie č. 03/2018 Opatrenia na zníženie záťaže teplom v letnom období

Opatrenie č. 04/2018 Technicko-organizačné opatrenia na letné obdobie

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese: http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm