Súťaž medzi zmenami – ťaháreň rúr

Siedmy ročník súťaže medzi zmenami v koľajovej doprave

 

Víťazná zmena B v koľajovej doprave v Železiarňach Podbrezová
Víťazná zmena B v koľajovej doprave objektívom I. Kardhordovej

Už siedmy rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. Kritériá súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Ako každý rok, aj teraz vám predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

O priebehu súťaže v koľajovej doprave nás informoval jej vedúci Ing. Jozef Siman:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2017?

– Súťaž medzi zmenami prebiehala podobne ako v roku 2016 bez výrazných zmien. Naďalej boli sledované kľúčové kritéria súťaže, ktorými sú bezpečnosť, nehodové udalosti a včasnosť obsluhy.

Kritériá súťaže sú rovnaké ako každý rok, alebo pribudli v minulom roku nové hodnotiace prvky?

– Hlavné kritériá pre železničnú dopravu boli ponechané tak, ako boli nastavené v roku 2016. Naďalej sú sledované základné kritéria súťaže, ktorými sú riadiaca činnosť zmenového majstra, dodržiavanie zásad BOZP a prevádzkových predpisov, plnenie prepravných požiadaviek, dopravné nehody na dráhe a incidenty zapríčinené dopravnou obsluhou, udržiavanie poriadku na pracovisku a pracovné úrazy a starostlivosť o hnacie dráhové vozidla v železničnom parku koľajových vozidiel.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

– Ako vždy, najväčší vplyv na priebeh súťaže medzi zmenami majú samotní pracovníci kategórie R, a to svojim prístupom k plneniu požadovaných obslúh z iných prevádzkarní Železiarní Podbrezová a.s. Hlavný dôraz pri vykonávaní obsluhy je kladený na včasnosť a dodržiavanie pracovnej a technologickej disciplíny jednotlivých posunujúcich dielcov a výhybkárok, čo má priamy vplyv na bezpečnosť, úrazovosť a nehodovosť strediska železničnej dopravy. Značný vplyv na získanie bodov má aj organizačná činnosť príslušného zmenového majstra železničnej dopravy.

Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2017?

– Minuloročným víťazom súťaže medzi zmenami sa stala zmena B pod vedením majstra Miroslava Ťažkého. Víťazná zmena získala 9 390 bodov z celkového počtu 9 600 bodov. Chcem sa poďakovať víťaznému kolektívu za zodpovedný prístup k plneniu pracovných úloh.

Čo pripravujete a čím prekvapíte súťažiacich v tomto roku?

– Momentálne neplánujem pridávať žiadne nové prvky do medzi zmenovej súťaže, nakoľko prvky, ktoré už obsahuje, sú veľmi dobre vyvážené a prakticky odskúšané už po niekoľko rokov. Pokiaľ by si to zmeny a prispôsobovanie sa prevádzkovým podmienkam vyžadovali, tak do budúcnosti to nevylučujem. Na záver chcem poďakovať všetkým pracovníkom železničnej dopravy, ktorí svojim prístupom k práci prispievajú k bezpečnosti a k dobrým vzťahom na pracovisku.