Poďakovania a spomienky

 

POĎAKOVANIA

   

 

Martin SOJAK z Dubovej„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás. Odišiel si navždy,  túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, že musel si nás tak nečakane a navždy opustiť. Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, v našich srdciach zostaneš stále s nami.“

Ďakujeme celej rodine, priateľom, susedom, spolupracovníkom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim synom, bratom, švagrom, ujom, synovcom, bratrancom

Martinom SOJAKOM z Dubovej,

ktorý nás náhle opustil vo veku tridsaťsedem rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová

Smútiaca rodina

 

Bohumil ONDREJKA z BreznaĎakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym, susedom, aj bývalým spolupracovníkom, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom, starkým a bratom

Bohumilom ONDREJKOM z Brezna.

Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

 

Štefan TURŇA z BreznaĎakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym, susedom, aj bývalým spolupracovníkom, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom, starkým, prastarým otcom, bratom a príbuzným

Štefanom TURŇOM z Brezna.

Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

 

 

SPOMIENKY 

 

 

 

Pavol BOVA z Hornej Lehoty„Kyticu kvetov na hrob vám kladieme, s láskou a úctou na vás spomíname.“ 

Dňa 24. februára uplynulo štrnásť rokov, čo nás navždy opustil otec, starý otec a prastarý otec

Pavol BOVA z Hornej Lehoty

Darina BOVOVÁ z Hornej Lehotya 27. decembra uplynulo sedem rokov čo nás opustila naša drahá mama, stará mama a prastará mama

Darina BOVOVÁ z Hornej Lehoty.

S láskou spomínajú dcéry s rodinami

 

 

Martin ŠTULRAJTER z PodbrezovejDňa 3. marca uplynulo dvadsať rokov, čo nás navždy opustil otec a starý otec

Martin ŠTULRAJTER z Podbrezovej.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú dcéry a syn s rodinami

 

 

Dana MAJERÍKOVÁ z Podbrezovej – Štiavničky„Prinášame biele ruže, majú biele lupienky, my sme do nich vložili všetky naše spomienky. Odišla, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije spomienkami.“

Dňa 6. marca uplynulo päť rokov, ako nás opustila milovaná dcéra, manželka, mama a stará mama

Dana MAJERÍKOVÁ z Podbrezovej – Štiavničky.

S láskou a úctou spomínajú rodiny – Majeríková, Kamoďová a Némethová

 

 

 

Jaroslav ŠEFRANKO z Brezna„Čas plynie, smútok zostáva, rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí.“

Dňa 10. marca uplynie päť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil drahý manžel a otec

Jaroslav ŠEFRANKO z Brezna.

Kto ste ho poznali spomínajte s nami.

Manželka a syn

 

 

 

Vladimír FRAŇO z PodbrezovejDňa 11. marca si pripomenieme šieste výročie, ako nás navždy opustil náš manžel, otec, starý otca a svokor

Vladimír FRAŇO z Podbrezovej,

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína celá rodina

 

 

Ing. Július STARKE z ValaskejDňa 11. marca  uplynie päť rokov odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili  s našim milovaným otcom, bratom a starým otcom

Ing. Júliusom STARKE z Valaskej.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou a úctou spomíname

 

 

Ján LUPTÁK z Mýta pod ĎumbieromDňa 13. marca uplynie deväť smutných rokov odvtedy, ako  nás navždy opustil milovaný manžel, svokor a starý otec

Ján LUPTÁK z Mýta pod Ďumbierom.

S láskou a úctou spomínajú manželka, zať a vnúčatá