Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s.  a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby  bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument  D-05/2018 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v  elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy, informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci.

 

Vo februári  boli zverejnené organizačné normy:

Smernica S-017/2017

revízia 0, zmena I

Verejné obstarávanie – postup pri zadávaní zákaziek
Smernica S-284/2013

revízia 3, zmena III

Činnosť  oddelenia defektoskopie odboru riadenia a zabezpečenia kvality
Smernica S-323/2018

revízia 4, zmena 0

Zabezpečenie objektov v čase pracovného voľna
Smernica S-326/2016

revízia 5, zmena III

Systém spolupráce so stredným i a vysokými školami pri zabezpečovaní odbornej praxe, záverečných prác študentov a získavaní  absolventov
Smernica S-411/2017

revízia 3, zmena I

Konkurz a reštrukturalizácia
Smernica S-421/2007

revízia 1, zmena III

Reklamačné konanie
Smernica S-431/2017

revízia 2, zmena I

Systém kontroly stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a kontrolnej činnosti SEM
Smernica S-439/2015

revízia 3, zmena II

Technicko-technologická dokumentácia
Smernica S-464/2016

revízia 0, zmena II

Nebezpečné udalosti v Železiarňach Podbrezová a.s.
Pokyn PO-189/2018

revízia 4, zmena 0

Harmonogram nástupu zamestnancov do stravovacích zariadení                 ŽP-Gastroservis, s.r.o.
Pokyn PO-219/2018

revízia 1, zmena 0

Rozsah a veľkosť výberu vzoriek pre výrobkové audity
Pokyn PO-220/2018

revízia 2, zmena 0

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri ručnej manipulácii s bremenami a ručnými vozíkmi

 

Vo februári  boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.:

Rozhodnutie č. 04/2018 Dodržiavanie pracovného režimu vo všetkých prevádzkarňach a odborných útvaroch ŽP a.s.
Opatrenie č. 02/2018 Systémy environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 a riadenia bezpečnosti práce podľa STN OHSAS 18001 na rok 2018 v ŽP a.s.

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty

sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení zverejňované a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm