V čísle 8 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Naše gymnázium bude ocenené v Bruseli

 

 

Už neraz sme na stránkach našich novín písali o tom, že pedagógovia Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová sú aktívni aj na medzinárodnej úrovni, konkrétne v programe Erasmus+. Viackrát vycestovali do zahraničia, kde spoznávali nielen nových kolegov, ale aj ich zvyky či vyučovacie metódy.  Rovnako boli niekoľkokrát aj dobrými hostiteľmi. Ich úsilie, ktoré do programu Erasmus+ vkladali dlhý čas, prinieslo svoje ovocie – projekt „Otvorme sa pre svet, My&Vy“ bude ocenený v Bruseli.

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program na roky 2021 – 2027 kladie silný dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote. Podporujú sa ním priority a činnosti stanovené v európskom vzdelávacom priestore, akčnom pláne digitálneho vzdelávania a v programe v oblasti zručností pre Európu.

Spolu so spustením nového programu Erasmus+ pre roky 2021 – 2027 sa Európska komisia rozhodla oceňovať prácu učiteľov a ich škôl, ktorých prínos k učiteľskej profesii bol niečím výnimočný. Interná porota národnej agentúry, na základe stanovených kritérií ceny EITA, v roku 2021 vybrala ako víťazný projekt v kategórii stredoškolské všeobecné vzdelávanie projekt nášho Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová s názvom „Otvorme sa pre svet, My&Vy“. Slávnostné udelenie ocenenia sa uskutoční v Bruseli, za účasti Európskej komisie a všetkých ocenených projektov z krajín participujúcich na programe Erasmus+ v priebehu novembra až decembra 2021.