V čísle 3 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:
S Ing. Tomášom Bevilaquom, vedúcim odboru technického a investičného rozvoja

V najbližších rokoch bude cieľom automatizácia a eliminácia fyzicky náročnej práce

 

Aký bol rok 2019 z pohľadu plnenia investičného plánu?
– V roku 2019 sa nám podarilo zrealizovať všetky investičné akcie tak, ako sme si ich na začiatku roka naplánovali. Celkovo bolo preinvestovaných 13 388 000 eur, čo bolo síce o 534 000 eur menej oproti naplánovanej sume, ale úspora bola dôsledkom redukcie nákladov, nie rozsahu jednotlivých akcií.
Ktoré technologické investície by ste označili za najvýznamnejšie?
– V minulom roku bolo dokončených hneď niekoľko akcií, ktoré si zaslúžia pomenovanie významné. Spomeniem napríklad:
– medzioperačné delenie rúr na ťažnej stolici č. 3-08 – ide o v poradí už tretiu ťažnú stolicu v dielni 1, ktorá je vybavená medzioperačným delením. Napriek tomu, že sa v roku 2020 nenašiel priestor, v budúcnosti chceme postupne vybaviť pílami aj ďalšie ťažné stolice.
– dokončenie finalizačnej linky v dolnom sklade, kde pribudla automatizovaná linka na rovnanie a značenie valcovaných rúr,
– modernizácia pretlačovacej stolice (mechanická aj elektrická časť), kde bola realizovaná komplexná rekonštrukcia pretlačovacej stolice,
– výmena stojana nožnice so šmýkadlom – do prevádzky bolo uvedené nové zariadenie na delenie vsádzky pre valcovňu bezšvíkových rúr,
– úpravárenská linka v dielni 1 pre rúry s OD 8 – 16 milimetrov – kúpa a uvedenie do prevádzky komplexnej automatizovanej linky na rovnanie, skúšanie, značenie a delenie presných rúr (v tomto prípade išlo o dokončenie akcie z roku 2018).
Aký je tohtoročný plán investičného rozvoja v našej spoločnosti?
– Aj na rok 2020 bol vedením spoločnosti schválený investičný plán, ktorý môžeme nazvať ambiciózny. Celková výška investícií by mala dosiahnuť 14 580 000 eur. Spomedzi jednotlivých akcií by som spomenul najprv projekty, ktoré boli začaté v minulom roku, a to:
– bypass kontrolnej linky K13 a K14 vo valcovni bezšvíkových rúr, ktorý umožní posilnenie úzkeho miesta úpravárenskej časti valcovne,
– kontrolný rošt K12 – ide o nové pracovisko v ťahárni rúr s automatizovaným kefovaním koncov rúr s OD 20 – 80 milimetrov.
Bezpochyby najvýznamnejšou investíciou plánovanou na rok 2020 je modernizácia delenia rúr za chladníkom, ktorá zahŕňa okrem výmeny existujúcich rozbrusovacích píl za chladníkom za tvrdokovové píly, aj zmenu logistiky výrobného toku v úpravni.
Náročná bude aj investícia v ťahárni rúr, kde v priebehu rokov 2020 a 2021 chceme vybudovať automatizovanú linku na rovnanie, skúšanie, značenie, konzervovanie a balenie výmenníkových rúr s dĺžkou až 21 metrov.
Okrem toho je v roku 2020 naplánovaná realizácia 1. etapy presunu RDL č.216 k peci č.1.
Najvýznamnejšou investíciou plánovanou na rok 2020 je modernizácia delenia rúr za chladníkom, ktorá zahŕňa aj zmenu logistiky výrobného toku v úpravni.
K významným investíciám v prevádzkarní ťaháreň rúr patrí aj nákup nového zariadenia na delenie rúr upichovaním, ktoré nahradí existujúce zariadenie REIKA.
Z ostatných investícií by som spomenul práve prebiehajúcu rekonštrukciu Bytového domu Piesok, kde je realizovaná prestavba 4. nadzemného podlažia na bytové jednotky, vďaka ktorej budeme mať k dispozícii desať nových bytov pre zamestnancov ŽP a.s., alebo rekonštrukciu budovy zváračskej školy.
Prezradíte nám, či do nasledujúcich rokov pripravujete aj významnejšiu dlhodobú investíciu?
– V najbližšom období je cieľom, z pohľadu investícií, zvyšovanie produktivity práce, hlavne pri úpravárenských operáciách. Na najbližšie roky máme naplánovaný celý rad nových liniek, ktorých cieľom je zjednodušenie logistiky vo výrobnom procese, automatizácia a eliminácia fyzicky náročnej práce.
Okrem už spomínaného delenia rúr za ťažnými stolicami, chceme pokračovať aj s ďalšími úpravárenskými linkami.