Vianočná mzda bude

 

Ing.Maria NiklováBlížia sa Vianoce a my sme sa opýtali Ing. Márie Niklovej, členky predstavenstva a personálnej riaditeľky:

Bude aj v tomto roku vyplatená vianočná mzda?

– Na základe rozhodnutia Predstavenstva ŽP a.s. bude zamestnancom, ktorí boli v evidenčnom stave k 30. novembru 2017, vyplatená vianočná mzda vo výške 12 percent z úhrnu vyplatených tarifných miezd za obdobie január až október 2017 konkrétneho zamestnanca. Vypočítaná čiastka bola rozdelená na dve časti, pričom 50 percent tvorí fixná suma a 50 percent pohyblivá časť, ktorá môže byť upravená – znížená alebo zvýšená – na základe hodnotenia pracovných výsledkov vedúcim útvaru a príslušným riaditeľom.

Zamestnancom, ktorí boli v čase od 1. januára do 31. októbra práceneschopní z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania a zamestnancom, ktorí poberajú úrazové dávky z úrazového poistenia zo Sociálnej poisťovne, prepočíta mzdová účtovníčka tarifnú mzdu za dané mesiace. Vianočná mzda patrí aj zamestnancom v mimo evidenčnom stave na materskej a rodičovskej dovolenke za obdobie, ktoré odpracovali v čase od 1. januára do 31. októbra 2017.

Vianočná mzda neprináleží zamestnancom, ktorí v období od 1. januára do 30. novembra 2017 porušili pracovnú disciplínu, následkom čoho s nimi zamestnávateľ ukončil pracovný pomer výpoveďou alebo okamžitým skončením, ktorí v období od 1. januára do 30. novembra 2017 zameškali neospravedlnene jednu a viac hodín.

Vianočná  mzda bude vyplatená vo výplate za mesiac november 2017 pod mzdovým druhom 1414 a podlieha spolu s ostatnými zložkami mzdy daňovému a odvodovému zaťaženiu.