Poďakovania a spomienky

 

POĎAKOVANIA

   

Dňa 30. septembra sme sa navždy rozlúčili s našim drahým manželom, otcom, starým a prastarým otcom

Ing. Jurajom Šteňom z Jasenia.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým polupracovníkom,
známym a ostatným, ktorí ho prišli odprevadiť na poslednej ceste a svojimi prejavmi sústrasti sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

Dňa 28. októbra nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedo

Ján BABEĽA z Heľpy.

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a ostatným, ktorí sa snažili svojim prejavom sústrasti zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

Dňa 4. novembra sme sa navždy rozlúčili s manželom, otcom, starým otcom, bratom a príbuzným

Ing. Milanom Machejom z Brezna.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

 

SPOMIENKY 

 

Dňa 31. októbra sme si pripomenuli smutný rok odvtedy, ako nás opustila naša drahá mama, stará a prastará mama

Margita ŠEBOVÁ z Valaskej.

Spomíname s úctou a láskou

„Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechal všetkých a všetko, čo si mal rád. S tichou spomienkou k hrobu chodíme, pri plameni sviečok na teba myslíme.“
So smútkom v srdci si 21. novembra pripomenieme prvé výročie, čo nás opustil manžel, otec, dedko, pradedko

Milan KRUPA z Michalovej.

S láskou spomíname

Dňa 25. novembra si pripomenieme devätnásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil drahý otec a starý otec

Ján HRBÁŇ z Podbrezovej.

S úctou a láskou spomína dcéra s rodinou

„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Prázdny je dom a smútok v ňom, zostala nám len bolesť a spomienka v ňom.“

Dňa 29. novembra si pripomenieme sedemnásť rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec, starý a prastarý otec

 Vojtech REIS z Brezna

S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami