Zo sveta ocele

 Nová certifikácia v ArcelorMittal

Spoločnosť ArcelorMittal oznámila, že jej valcovne v Coatesville, Conshohockene a Burns Harboure, Indiana, budú mať viac obchodných príležitostí v dôsledku získania novej certifikácie. Každá valcovňa získala certifikáciu DNV-GL, ktorá otvorí trhové príležitosti na domácom, aj medzinárodnom trhu pre jej oceľové plechy v odvetviach ako je lodiarstvo a energetika. ArcelorMittal má sedemstotridsaťtri zamestnancov v Conshohockene. Spoločnosť je jedným z najväčších zamestnávateľov v severozápadnej Indiane, kde má asi desaťtisíc zamestnancov.  Z nich šesťstodvadsať pracuje vo výrobe plechov.

India asi zavedie antidumpingové clo   

Očakáva sa, že India zavedie antidumpingové clo na dovoz niektorých výrobkov z ocele s organickými povlakmi z Číny a Európskej únie s cieľom chrániť záujmy domácich účastníkov na trhu. Vo svojich záverečných zisteniach „generálne riaditeľstvo pre antidumpingové a príbuzné clá“  (DGAD) odporučilo zavedenie cla na dovoz plochých výrobkov z legovanej alebo nelegovanej ocele s organickými povlakmi z Číny a Európskej únie.

DGAD navrhlo, aby výška cla predstavovala rozdiel medzi hodnotou dovezených výrobkov z ocele a 822 USD za tonu. Vo svojich zisteniach dospelo DGAD k záveru, že tieto druhy výrobkov boli dovážané do Indie pod obvyklou hodnotou, v dôsledku čoho domáci priemysel utrpel podstatnú ujmu.