Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s.  a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2017 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci.

V septembri  boli zverejnené organizačné normy:
Poriadok P-05/2017

revízia 1, zmena 0

Archívny poriadok Železiarní Podbrezová a.s.
Smernica S-264/2016

revízia 2, zmena I

Príprava a vzdelávanie zamestnancov ŽP a.s.
Smernica S-301/2017

revízia 5, zmena I

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Smernica S-367/2017

revízia 3, zmena 0

Školenia o ochrane pred požiarmi a odborná príprava protipožiarnych hliadok v Železiarňach Podbrezová a.s.
Smernica S-478/2017

revízia 2, zmena 0

Prevádzka, obsluha, údržba a opravy parných kotlov a potrubí
Pokyn PO-166/2017

revízia 3, zmena 0

Obeh dokladov súvisiacich so správou majetku ŽP a.s. medzi ŽP a.s. a SBD Brezno

 

V septembri  boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.:
Príkaz č. 09/2017 Mimoriadna inventarizácia pohľadávok a záväzkov, nákladov a výnosov spoločnosti  ŽP a.s. voči jej dcérskym spoločnostiam  k 30. 9. 2017 – špeciálny rozdeľovník
Príkaz č. 10/2017 Vypracovanie vykonávacieho plánu na rok 2018

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty,  sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejňované a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty – úsek  generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm