pracovná ponuka je určená len pre zamestnancov ŽP a.s.

VNÚTROPODNIKOVÝ  TRH  PRÁCE

       

Železiarne Podbrezová

 

Personálny odbor ŽP a.s. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

redaktor

odboru infomédií a propagácie 

Pracovná náplň:

Pod vedením šéfredaktora sa podieľa na príprave podkladov pre pravidelné vydávanie  dvojtýždenníka Podbrezovan v súlade s firemnou kultúrou 177 ročnej hutníckej spoločnosti. Zúčastňuje sa všetkých akcií na základe poverenia nadriadeného. Spracúva autorské články, rediguje a robí korektúru príspevkov dopisovateľov, vrátane jazykovej, štylistickej a redakčnej úpravy. Zabezpečuje pravidelné denné vysielanie firemného rozhlasu.

Požadované predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie,
 • znalosť práce s užívateľskými aplikáciami MS Office (Word, Excel), MS Windows Outlook, internet,
 • vodičský preukaz skupiny „B“. 

Osobnostné predpoklady:

 • komunikačné a organizačné schopnosti,
 • samostatné a kreatívne myslenie,
 • perfektné ovládanie pravopisu,
 • schopnosť štylizácie,
 • mikrofoický hlas,
 • schopnosť pracovať samostatne a pružne,
 • schopnosť operatívne reagovať a rozhodovať sa,
 • odolnosť voči stresu,
 • znalosť ovládania anglického jazyka – výhodou,
 • znalosť akéhokoľvek zalamovacieho programu – výhodou.

Podmienky odmeňovania:

 • odmeňovanie v zmysle platných mzdových predpisov v ŽP a.s.

Termín nástupu:                     november 2017

Písomnú žiadosť doplnenú o profesijný životopis, fotokópie dokladov o absolvovaných kurzoch a školeniach, zasielajte v termíne do 20. októbra 2017 do personálneho odboru ŽP a.s., prípadne e-mailom na adresu kochan@zelpo.sk.   

  

Železiarne Podbrezová

     

Personálny odbor ŽP a.s. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

technológ výrobných postupov

prevádzkarne oceliareň 

Pracovná náplň:

 • vykonávanie odborných prác v oblasti technológie výroby a odlievania ocele,
 • zodpovednosť za vypracovanie a aktualizáciu PBTP a ostatných technologických predpisov súvisiacich s používanými postupmi,
 • samostatné vypracovanie rozborov a správ o kvalite výrobkov, o kvalitatívnych nedostatkoch a príčinách ich vzniku,
 • navrhovanie nápravných opatrení pri porušení technologických predpisov a vedenie predpísanej evidencie,
 • aplikácia nových metód v technológii výroby a odlievania ocele a v oblasti technického zariadenia za účelom zvyšovania kvality výroby, s vysokými nárokmi na koordináciu a optimalizáciu vykonávaných činností,
 • pozastavovanie nekvalitnej výroby a požadovanie zjednania nápravy formou nápravných opatrení,
 • spolurozhodovanie o ďalšom postupe pri riešení reklamácií a nedostatkov v oblasti kvalít výroby.

Požadované predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie technického smeru so zameraním na hutníctvo alebo strojárstvo,
 • znalosť práce s užívateľskými aplikáciami MS Office (Word, Excel), MS Windows Outlook, internet.

Osobnostné predpoklady:

 • zodpovednosť,
 • schopnosť pracovať samostatne,
 • odolnosť voči stresu,
 • spoľahlivosť,
 • znalosť ovládania anglického jazyka – výhodou.

Podmienky odmeňovania:

 • odmeňovanie v zmysle platných mzdových predpisov v ŽP a.s.

Termín nástupu:                      november 2017

Písomnú žiadosť doplnenú o profesijný životopis, fotokópie dokladov o absolvovaných kurzoch a školeniach, zasielajte v termíne do 15. októbra 2017 do personálneho odboru ŽP a.s., prípadne e-mailom na adresu  kochan@zelpo.sk.