Zamestnanci vyjadrili svoj názor na mzdu aj iné benefity

 

V prvom augustovom čísle bol v Podbrezovane uverejnený prieskum zamestnancov, v ktorom ste sa mohli vyjadriť, ako ste spokojní s vytvorenými pracovnými podmienkami a ponúkanými zamestnaneckými benefitmi. Z odpovedí štyridsiatich deviatich zamestnancov, ktorí sa do nášho prieskumu zapojili vyplýva, že:

Ilustračné fotonajpozitívnejšie ste hodnotili istotu stáleho zamestnania, kde až 78 percent z vás je spokojných. Väčšina respondentov sa tiež vyjadrila, že je spokojných s náplňou práce (72 percent), medziľudskými vzťahmi, bezpečnosťou na pracovisku a materiálnym i technickým vybavením pracoviska (67 percent). S možnosťou zvyšovania si kvalifikácie je 44 percent opýtaných spokojných. Zistili sme, že ohľadom ponúkaných benefitov zo sociálneho fondu podniku prevláda väčší počet odpovedí, ktoré vyjadrujú nerozhodnosť, resp. priemernú spokojnosť (44 percent) a spokojných je s nimi len 33 percent. Podobne je to aj s možnosťou pracovného postupu, kde priemerne spokojných je 50 percent, spokojných je 27 percent a nespokojných 22 percent. Najviac zamestnancov, a to 50 percent, vyjadrilo nespokojnosť so mzdovým ohodnotením práce. Len 22 percent respondentov je so svojím finančným ohodnotením spokojných a 28 percent zaujalo k tejto problematike nerozhodný postoj. Z uvedených výsledkov vidíme, že najmenej sú zamestnanci spokojní s platovými podmienkami, pričom tento fakt sa nám ukazuje v prieskumoch spokojnosti opakovane za niekoľko posledných rokov.

Program Predstavenstva Železiarní Podbrezová a.s. sa v oblasti starostlivosti o zamestnancov každý rok prehodnocuje a hľadajú sa nové benefity, ktoré by bolo možné poskytovať. Z tohto dôvodu nás zaujímalo, ktoré z ponúkaných benefitov zo sociálneho fondu, a v akej miere, sú pre vás atraktívne. Ukázalo sa, že medzi najdôležitejšie ste zaradili finančné formy odmeňovania, medzi ktoré patria: vyplatenie ďalších miezd zamestnancom – dovolenková a vianočná mzda (94 percent z vás ich označilo ako dôležité), doplnkové dôchodkové sporenie (92 percent), vyššie odstupné a vyššie odchodné do dôchodku (88 percent), odmeny pri významných pracovných a životných jubileách (78 percent). Zostávajúce benefity ste zoradili nasledovne: kvalita stravovania a poskytovanie výživových doplnkov (72 percent), zdravotná starostlivosť o zamestnancov – rehabilitačné pobyty, sauna, telocvičňa a pod. (67 percent), ponuka prázdninových rekreácií pre deti zamestnancov firmy (64 percent), odmeny darcom krvi (58 percent), poskytovanie zliav na rôznom poistení – cestovnom, privátneho majetku, motorových vozidiel, zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania (50 percent). Za najmenej významné benefity ste určili možnosť čerpať pohonné hmoty na zamestnaneckú palivový platobnú kartu (len 44 percent) a možnosť návštevy kultúrnych či športových podujatí (38 percent).

Mnohí z vás, ktorí ste sa do prieskumu zapojili, ste navrhli ďalšie možné benefity. Uviedli ste, že by ste uvítali preplácanie pohonných hmôt alebo cestovných nákladov do zamestnania, zľavy pri návšteve športovísk, akými sú plaváreň, klzisko či fitnes centrum, masáže pre TH zamestnancov, prídavok aj k potravinovým balíčkom a tombola v Zelpo Aréne. Viackrát ste znova spomenuli zvyšovanie miezd, vyplácanie vyšších odmien za vykonanú prácu či vyšší diferenciačný príplatok pre stabilných zamestnancov.

Za všetky zaslané odpovede vám ďakujeme. Ďakujeme, že ste otvorene vyjadrili svoj názor, pretože informovanie o vašich potrebách je dôležité hlavne v súčasnosti, keď na trhu práce nastáva zložitá situácia s vyhľadávaním pracovných síl. Ako sme sľúbili, jedného z vás odmeníme. Vyžrebovali sme Ivana Melicha z prevádzkarne oceliareň, ktorý si môže vecnú cenu osobne vyzdvihnúť na prvom poschodí personálnej budovy.