Vekové zloženie obyvateľstva nášho kraja

 

Ilustračné foto. Zdroj: internet
Ilustračné foto

Podľa údajov Štatistického úradu SR k 31. decembru 2017 žilo v Banskobystrickom kraji 649 788 obyvateľov, z toho 315 340 mužov a 334 448 žien. Priemerný vek obyvateľa Banskobystrického kraja bol 41,42 roka, pričom priemerný vek muža v kraji predstavoval 39,68 roka a priemerný vek ženy 43,06 roka. V porovnaní s rokom 2017 bol priemerný vek obyvateľa kraja zvýšený o 0,27 roka. Priemerný vek obyvateľa Slovenskej republiky (40,59 roka) v roku 2017 bol o 0,83 roka nižší, ako v Banskobystrickom kraji. Z hľadiska jednotlivých rokov veku bol najpočetnejšou skupinou v kraji vek 41 rokov, v päťročných kategóriách dominoval vekový interval 40 až 44 rokov. V kraji žilo v tejto intervalovej kategórii 52 983 obyvateľov (27 141 mužov a 25 842 žien). Počet obyvateľov s vekom 100 a viac rokov bol 129, z toho 43 mužov a 86 žien.

Index starnutia, ktorý predstavuje pomer poproduktívnej a predproduktívnej zložky obyvateľstva, dosiahol v roku 2017 v kraji hodnotu 110,89. Znamená to, že na 100 obyvateľov v predproduktívnom veku pripadá v kraji viac ako 110 obyvateľov v poproduktívnom veku (65+ rokov). Oproti roku 2016 sa index starnutia zvýšil o 3,41 bodov.

Okres Brezno

K 31. decembru 2017 žilo v okrese Brezno 61 959 obyvateľov (30 111 mužov a 31 848 žien). Priemerný vek obyvateľa okresu bol 41,88 roka, z toho priemerný vek muža predstavoval 40,11 roka a priemerný vek ženy 43,55 roka.

Z hľadiska jednotlivých rokov veku, bol najpočetnejšou skupinou vek 43 rokov, v päťročných kategóriách dominoval vekový interval 40 až 44 rokov. V okrese žilo v tejto kategórii 4 837 obyvateľov.

Počet obyvateľov s vekom 100 a viac rokov bol 13, z toho 8 mužov a 5 žien. Počet obyvateľov okresu v predproduktívnom veku (0 až 14 roční) predstavoval podiel 14,23 percenta (8 819). V produktívnom veku, 15 až 64 rokov, žilo v okrese spolu 42 599 obyvateľov (podiel 68,75 percenta), z toho 21 637 mužov a 20 962 žien.
V poproduktívnom veku (65+ rokov) žilo v okrese 10 541 obyvateľov (podiel 17,01 percenta).

Index starnutia v okrese dosiahol hodnotu 119,53, čo znamená, že na 100 obyvateľov v predproduktívnom veku pripadalo viac ako 119 obyvateľov v poproduktívnom veku. Index ekonomického zaťaženia predstavoval hodnotu 45,45. Obidva tieto indexy sa oproti roku 2016 v okrese zvýšili. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo evidované tiež zvýšenie priemerného veku obyvateľov okresu.